C:\Users\ali\Desktop\Murat Bey Sosyal Paylaşım Hesaparımız\SEO PROJELERİ\tulinbabaoglan av tr\ağustos 2019 makale\30-8-2019\Attachments_yilmazz1987@gmail.com_2019-08-26_14-48-29

5237 SAYILI KANUN- TÜRK CEZA KANUNU

5237 sayılı kanun Türk Ceza Kanunumuzdur. 2005 yılından bu yana da işbu kanun yürürlüktedir. Yeni Türk Ceza Kanunu iki kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitap genel hükümler, ikinci kitap özel hükümleri içermektedir. Kabahatlere yer verilmemiştir. Kabahatler idari para cezalarını içeren fiiller sayılmış ve ayrı bir düzenleme konusu olmuştur.Kabahatler kanunu ayrı bir kanunda düzenlendiğinden Türk Ceza Kanunu kapsamında değildir.

Türk Ceza Kanunu nedir?

Genel hükümler üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda temel ilkeler, tanımlar ve kanunun uygulama alanı, ikinci kısımda ceza sorumluluğunun esasları, üçüncü kısımda yaptırımlar düzenlenmiştir.

Birinci kısım iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde temel ilkeler ve tanımlar (kanunilik ilkesi, kanunun bağlayıcılığı, kanun önünde eşitlik, özel kanunlarla ilişki vs.), ikinci bölümde kanunun uygulama alanı (zaman bakımından uygulama, yer bakımından uygulama, görev suçları, hak yoksunluklar vs.), düzenlenmiştir.

İkinci kısım beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ceza sorumluluğunun şahsiliği, kast ve taksir (şahsilik, kast, taksir, netice sebebiyle ağırlaşmış suç), ikinci kısımda ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler (kanunun hükmü ve amirin emri, meşru savunma ve zorunluluk hali, hata, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı vs), üçüncü bölümde suça teşebbüs, dördüncü bölümde iştirak, beşinci bölümde suçların içtimaı düzenlenmiştir.

Yaptırımların düzenlenmiş olduğu üçüncü kısım dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde cezalar (hapis cezaları, para cezaları, hapis cezalarına seçenek yaptırımlar, ikinci bölümde güvenlik tedbirleri (müsadere, çocuklar ve akıl hastaları için güvenlik tedbirleri, tekerrür, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri vs), üçüncü bölümde cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi ( cezanın belirlenmesi, takdiri indirim sebepleri, mahsup), dördüncü bölümde dava ve cezanın düşürülmesi (sanığın veya hükümlünün ölümü, af, dava zaman aşımı, ceza zaman aşımı ve hak yoksunlukları, zaman aşımlarının kesilmesi, şikayet, uzlaşma, ön ödeme vs.) düzenlenmiştir.

İkinci kitabı oluşturan özel hükümler dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda uluslararası suçlar, ikinci kısımda kişilere karşı suçlar, üçüncü kısımda topluma karşı suçlar, dördüncü kısımda millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler yer almıştır.

Türk Ceza Kanunu nasıl oluşturulmuştur?

Kısımların oluşturulmasında temel ölçü olarak, birinci derecede suçun mağduru, korunan hukuki yarar ve suçun konusu göz önünde tutulmuştur.

Kısımlar bölümlere ayrılmıştır. Her bölüm kanunen hukuki yarar ve suçun hukuki konusuna göre oluşturulmuştur. Bölümler suçların tanımlarında oluşmaktadır. Bunların düzenlenmesinde suçun maddi unsuru, maddi konusu, işlenme şekli, suçta kullanılan vasıta, işlenme zamanı, işlenme yeri, netice, suçun manevi unsuru, kast, özel kast, taksir, pişmanlık, fail ve mağdurun özellikleri, fail ve mağdur ilişkisi göz önünde bulundurulmuştur.

Birinci kısım uluslararası suçlar başlığını taşımaktadır. Böyle bir başlık isabetli değildir. Çünkü suç mağduru veya korunan hukuki menfaat belli değildir. Başlık uluslar arası düzen veya uluslar arası topluma karşı suçlar ismini taşımalıydı. Söz konusu kısım iki bölümden oluşmuştur. Birinci kısım soykırım ve insanlığa karşı suçları, ikinci bölüm göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarını düzenlemektedir.

İkinci kısımda kişinin hayatına, vücuduna, şerefine, cinsel dokunulmazlığına, özgürlüğüne, özel hayatına ve malına karşı suçlar düzenlenmiştir.

Önceki kanunlardan farklı olarak kişiye karşı işlenen suçların kapsamı ( cinsel dokunulmazlık, özel hayat) genişlemiştir.

Üçüncü kısmı oluşturan topluma karşı suçlar başlığı altında toplum için tehlike yaratan (yangın, su baskını, tehlikeli madde bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma) çevre suçları, genel sağlığa karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, ulaşım araçlarına karşı suçlar ve genel ahlaka karşı suçlar, aile düzenine karşı suçlar, ekonomi sanayi ve ticarete ilişkin suçlar, bilişim alanına suçlar yer almıştır.

Millete ve devlete karşı suçlar kısmında, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine, adliyeye, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına ve devletin yabancı devletlerle ilişkilerine karşı suçlar yer almıştır.

Genel hükümler tarihi süreç içinde özel hükümlerin müşterek yanlarının bir araya getirilmesiyle suretiyle hukukçular tarafından oluşturulmuş ve 19. yy başlarından bugüne tüm modern konularda yer almıştır.

Özel hükümler suçun özel unsurlarını düzenlemektedir. Bu nedenle özel hükümlerin genel hükümler olmadan hiçbir anlamı olmayacaktır. Genel hükümler özel hükümleri tamamlamaları ve tüm suçlara ilişkin olmaları nedeniyle daha genel ve esnektirler. Sentez metoduyla düzenlenmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir