Ankara’daki Malpraktis  Davalarına bakan Avukatı ve Ankara Malpraktis Davalarına Bakan Avukatları arayanlar Sağlık Avukatı Tülin Babaoğlan’dan randevu alabilirsiniz. Sağlık hukuku ve malpraktis Davalarına Bakan avukatı Sebahattin Öcal tarafından doktor, hastane, idare, sağlık kuruluşlarının ve diğer sağlık personellerinin sağlık hizmeti sunarken vermiş oldukları zararlar ve tazminat davaları hakkında bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Burada öncelikle altını çizmemiz gereken bir davanın kurgulanması, ispat sorunlarının belirlenmesi, dava dilekçesinin yazılması, davanın açılması, delillerin uygun olan zamanda ve usulde toplanması, karşı yan delillerine uygun zaman ve usulle itiraz edilmesi, temyiz ve istinaf yollarına başvurulması ve en nihayetinde kararın infazının sağlanması bir uzmanlık işidir.

Bu nedenle bu süreci bir sağlık hukuku avukatı’nın takip etmesi çok önemlidir.

Ankara’daki Malpraktis Davalarına Bakan Avukatlar

Dar anlamıyla sağlık hukuku hekim hataları nedeniyle açılacak malpraktis nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarını ifade etmektedir.

Geniş anlamıyla tıp hukukunu ilgilendiren bütün bir düzenleme kastedilmektedir.

Sağlık hukuku hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine kılavuzluk eden bir hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku tanımının temelinde hasta – hekim ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel gelişimi yatar.

Hekimlerin gerçekleştirdikleri işlerin hukuk, kanun ve yasalar ile ilk defa karşılaşmaları 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Öncesinde yaptıkları işten sorumlu tutulmayan doktor ve hekimler, bu dönemde gerçekleşen yeni tıp uygulamalarının da hayata geçmesi ile birlikte farklı bir uygulamaya tabii tutulmaya başlandı.

Hekimin davranışlarından ötürü medyana gelen ölüm, sakatlık ve yaralanma gibi sonuçlar, hekimin sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilmeye başladığından beri de sağlık hukuku gelişim göstermiştir diyebiliriz.

Malpraktis (Malpractice) Nedir?

Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğünde malpraktis ( Malpractice ) “Özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum” şeklinde tanımlanmıştır.

“Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde, tıbbi hata “Tıp biliminin standartlarına ve tecrübelere göre gerekli olan özenin bulunmadığı ve bu sebeple de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi uygulama hatası (malpraktis) olarak anlaşılmaktadır.

Danıştay 15. Daire 2013/4526 Esas, 2016/3551 Karar ve 16.5.2016 tarihli kararında Malpraktis ( Hatalı Tıbbi Uygulama ) ise hastanın tanı ve tedavisi sırasında standart uygulamanın yapılmaması, bilgi ve beceri eksikliği, hastaya uygun tedavi uygulanmaması; tıbbi hata olarak tanımlanabilir. Bu noktada hatalı tıbbi uygulama sonucu doğacak sorumluluk kusura dayalı genel sorumluluktur.

Ankara Malpraktis Davaları Avukatı

Malpraktis vakalarının hem kamu hem de özel hukuk niteliği nedeniyle malpraktis nedeniyle yapılacak işlemler de çeşitlilik kazanmaktadır.

Öncelikle hekimin hukuki açıdan bir sorumluluk taşıyabilmesi ve bir tazminat davasının konusu olabilmesi için gereken en önemli şartlardan bir tanesi, hasta açısından tıbbi müdahaleden kaynaklı bir zararın oluşmuş olmasıdır.

Başka bir deyişle hasta açısından oluşan herhangi bir zarar yok ise, hekim açısından da hukuki sorumluluktan bahsedilemez.

Öte yandan tıbbi müdahale akabinde meydana gelen bir zarar var ise bunu maddi zarar ve manevi zarar olmak üzere iki şekilde incelemek mümkün. Maddi zarar ya da hukuktaki tanımı ile mal varlığındaki eksilme, hem tıbbi müdahale sırasında hem de haksız fiilden sonraki süreçte olmak üzere, iki farklı koşulda da meydana gelebilir.

Bu noktada maddi tazminat, bir diğer adıyla yoksun kalma tazminatı hesaplanırken birden fazla husus dikkate alınır ve aritmetik ortalama yöntemi, peşin sermaye yöntemi ya da tam artış tam iskonto yöntemi başta olmak üzere pek çok farklı yöntem kullanılarak hukuk sistemimiz çerçevesinde hesaplanır.

Öte yandan manevi zarar da hatalı bir tıbbi müdahale sonrası bireyin bedenen ve ruhen duyabileceğini acı ve keder olarak ifade edilebilir. Bu gibi durumlarda hasta yaşıyorsa hastanın kendisine, ölümü gerçekleştiyse de yakınlarına manevi tazminat davası açma hakkı doğmaktadır.

Aşağıda ilgili bölüme tıkladığınızda ilgili dava veya müracaat türü ile ilgili açıklama ve ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

  • İdareye Karşı Maddi ve Manevi Tazminat Davası ( Tam Yargı Davası )
  • Özel Hastaneye Maddi ve Manevi Tazminat Davası ( Malpraktis Davası )
  • Hatalı Estetik Ameliyat Nedeniyle Tazminat Davası
  • Doktora Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Doktoru Savcılığa Şikayet ( Ceza Soruşturması )
  • Doktoru İl Sağlık Müdürlüğüne Şikayet ( Disiplin Soruşturması )
  • Doktoru Tabip Odasına Şikayet ( Disiplin Soruşturması )

One thought on “Ankara’daki Malpraktis Davalarına Bakan Avukat”

  1. selamlar bursa uludağ ünüversitesi tıpfakültesi hastanesine dava açmak istiyorum iş kazası sonucu yetersiz amaliyat ayrıntılı görüşmek isterseniz görüşelim saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir