Avukat Nedir, Görevleri Nelerdir?

Avukat Nedir, Görevleri Nelerdir?

Ankara’nın avukatı, hukuki anlamda ihtiyacınız olan hizmeti size sağlar. Avukatlar, hukuki sorunları düzenlemeye, uyuşmazlıkları adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözmeye, kanun hükümlerinin tam ve doğru uygulanmasını sağlamaya, mahkemelerde kişilerin haklarını ileri sürmeye ve savunmaya, hukuki konularda temsil ve hareket eden kişiler adına iddia ve itirazlarda bulunmaya yetkili kişilerdir. Avukatlar, her türlü hukuki uyuşmazlıklar ve sorunlarda hukukun tam olarak uygulanmasını garanti eder. Bu açıdan kişi veya toplulukları hukuk alanında temsil eder ve tüzel kişi ya da bireylerin haklarını savunur. Avukatların görev ve sorumlulukları ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Yetki, icra ve akdi yetkisi verilen kişi, grup veya şirketlerin davalarının işlenmesi
 • Hukuk alanlarında talep üzerine beyan, uyuşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin alınması
 • Müvekkillerin menfaatlerinin gözetilmesi
 • Sözleşme ve sözleşmelerin yasal dayanak çerçevesinde uygulanmasını

Avukatlar, yargı önünde gerçek ve tüzel kişilerin haklarını savunmanın yanı sıra danışmanlık rolü de üstlenirler. Bu anlamda avukatların önemi büyüktür.

Avukat Nasıl Olunur?

Avukatlık, adaletin ve barışın korunmasına hizmet eden önemli bir meslek grubudur. Hem retorik hem de sözel beceri gerektiren bu meslek, öncelikle 4 yıllık eğitim veren bir hukuk fakültesi diploması gerektirir. Mezun olduktan sonra 1 yıl avukatlık stajı vardır. Bu stajın yarısı mahkemede, diğer yarısı ise en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip bir avukatla yapılmalıdır. Avukatlık mesleğini icra edebilmek için stajı tamamlamak gerekir. Mezun olduktan sonra, staj belgesi ve avukatlık belgesi almak için Türkiye Barolar Birliği’ne başvurulur. Baro, adayların beyanlarını inceleyerek soruşturmaları yürütür. Daha sonra uygun görülen yeni vekillere vekaletname verilecektir. Ancak avukat olmak sadece hukuku bilmek demek değildir. Çünkü zamanla karşılaştıklarından farklı vaka veya durumlarda deneyim kazanarak mesleklerini bilmekle ilgilidir. Bu açıdan avukat olmak, sürekli araştırma ve kendini geliştirmeyi gerektirir.

Avukat Çeşitleri ve Branşları Nedir?

Avukatlar, bireysel şirketlerin kanun önünde argümanlarını toplayan ve savunan, davalarını takip eden ve olumlu sonuçlar elde eden kişilerdir. Avukat olmak için uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamak gerekir. Bu açıdan liseden mezun olduktan sonra milyonlarca öğrenci arasından sıyrılıp hukuk diploması almalı ve mezun olduktan sonra hukuk stajı ve deneyimli bir avukatın yanı sıra bir yıllık stajı da başarıyla tamamlanmalıdır. Hukukun birçok kolu olduğu için ise avukatlık çeşitleri de çok fazla sayıdadır. Bu açıdan hukukun alt dalları, ticaret hukuku, idare hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, bilişim hukuku, aile hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, sözleşmeler ve borçlar hukuku, vergi hukuku, tüketici hukuku, ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul yönetim danışmanlığı, kooperatif hukuku ve gayrimenkul idare hukuku şeklinde sıralanabilir. Bu nedenle hukukun bu alanları için avukatlar tarafından yapılan branşlaşma çalışmaları bulunmaktadır. Avukat çeşitleri ise boşanma avukatı, borç-alacak avukatı, miras avukatı, ceza avukatı, icra takip avukatı, sigorta avukatı, arabulucu avukat, iflas avukatı, tüketici avukatı, istinaf avukatı şeklinde sıralanabilir. Bu avukatlar arasında en çok ihtiyaç duyulanlar ise boşanma ve ceza avukatlarıdır. Bu aşamada ise boşanma avukatı ve ceza avukatı ile çalışmak istenir.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma avukatı, aile hukuku kapsamındaki boşanma davalarında uzmanlaşmış bir avukattır. Boşanma davaları aile hukuku kapsamında ele alınır. Ancak boşanma prosedürleri hakkında geniş bilgiye sahip avukatlar boşanma avukatı olarak kabul edilir. Boşanma avukatlarının baktığı davalar ise aşağıdaki şekildedir:

 • Anlaşmalı boşanma davası
 • Çekişmeli boşanma davası
 • Boşanmada mal paylaşımı
 • Evlilik sözleşmesi
 • Evlenmeden önce yapılacak her türlü sözleşme
 • Maddi ve manevi tazminat davası
 • Çocukların velayetine ilişkin sorunlar
 • Nafaka taleplerine dair sorunlar

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için ilk olarak çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarından hangisinin açılacağına karar verilmelidir. Her iki boşanma davası da aile mahkemesinde açılacak olsa da bu iki davanın şartları farklıdır. Bu açıdan çekişmeli boşanma davaları, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşamaması durumunda ortaya çıkan bir boşanma şeklidir. Diğer bir deyişle boşanma davası sürecinde eşler, destek, tazminat, velayet gibi konularda anlaşamazlar. Sonuç olarak, boşanma süreci doğal olarak uzar. Boşanma davasının çekişmeli olmasının sebepleri ise boşanmaya isteksizlik, çocuğun velayeti konusunda anlaşmazlık veya nafaka sorunu gibi durumlar olabilir.

Anlaşmalı boşanma davası her mahkemede açılabilir. Yetkili mahkemenin belirlenmesinde tarafların yerleşim yeri önemli değildir. Bu açıdan Ankara boşanma avukatı ile Ankara’nın herhangi bir bölgesinde dava açabilirsiniz. Taraflar, uygun gördükleri mahkeme binasının aile mahkemesinde çekişmeli boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davasındaki en mühim konu protokolüdür. Aile mahkemesi boşanmaya tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı boşanma protokolüne göre karar verir. Anlaşmalı boşanma davalarında kullanılan usuller, çekişmeli boşanma davalarında uygulanmaz. Diğer bir deyişle, karşı tarafa tebligat gönderilmesi, cevap istenmesi veya ön inceleme aşamasından geçilmesi gibi aşamalardan geçerek doğrudan duruşma tarihi duyurulur. Taraflarca düzenlenen ve imzalanan tutanaklar duruşmada aile mahkemesi hakimi tarafından onaylanır ve boşanma kararı verilir.

Boşanma Sebepleri Nedir?

4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanma davası çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılabilir. Anlaşmalı bir boşanma davası, boşanmanın tüm sonuçları üzerinde karşılıklı anlaşma ile evliliğin sona ermesidir. Çekişmeli boşanma davası ise taraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyası dağıtımı vb. nedenlerden dolayı açılır. Bu tür konularda bazı anlaşmazlıkların olduğu bir dava türüdür. Çekişmeli boşanma davası, genel veya özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kategorik nedenle açılabilir. Bu açıdan boşanmanın genel sebepleri, geçimsizlik, hakaret, mizaç uyuşmaması sebebiyle tartışma şiddet, güvensizlik ve evlilik yükümlülüklerinin ihlali olarak sıralanabilir. Kanunda sınırlı sayıda sayılan özel boşanma sebeplerine bağlı boşanma davaları ise zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı şeklindedir.

Boşanma Davası Nerede ve Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası açmanın bazı usul kuralları vardır. En önemlileri görev ve yetki terimleridir. Boşanma davalarında görevli mahkeme, eşlerin altı ay boyunca beraber yaşadıkları aile mahkemesidir. Altı ay boyunca birlikte yaşamadıysanız, boşanma eşlerden birinin ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesinde yapılabilir. İkamet yerinde dava açmanın hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesidir. Boşanma davasını başlatmakla görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Eşler, aile mahkemelerinin bulunmadığı bir yerdeyse, ilk derece hukuk mahkemeleri boşanma davasını aile mahkemesi olarak görmeye yetkilidir. Ancak boşanma davası aile mahkemesinin bulunduğu yerdeki başka bir mahkemeye intikal ettirilirse dava mahkeme tarafından reddedilecektir.

Aile Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Aile mahkemesi, ailenin veya çocuğun hızlı ve etkili tedbirlerle korunmasını sağlayan ve aile hukukuna ilişkin dava ve davaların görülmesinden sorumlu özel bir mahkemedir. Örneğin boşanma, nafaka, çocuk velayeti, çocukların ve kadınların şiddete karşı korunması, iş ve hukuki konularda aile mahkemesi karar vermekle yükümlüdür. Aile mahkemesinde açılacak olan davalarda ise Ankara’da yaşıyorsanız Ankara avukat ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanız önemlidir. Bu sayede açacağınız davalarda başarılı olma ihtimaliniz artar.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi açılacak olan davanın türüne göre değişir. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma tek celsede gerçekleşir. Ancak davanın ibraz edilmesi, duruşma tarihinin belirlenmesi ve karar gerekçelerinin taraflara yazılı olarak bildirilmesi gibi süreçler dikkate alınırsa, bu süre, davanın yoğunluğuna göre 1,5 ila 3 ayı bulabilmektedir. Buna karşın çekişmeli boşanma davası çok daha uzun sürer. Çoğu zaman anlaşmalı boşanmada olduğu gibi celsenin tek oturuşta sona ermesi mümkün değildir. Çekişmeli boşanma davasında sadece davacı ve davalı başvuru aşamaları dikkate alınırsa, bu ön inceleme, sözlü duruşmanın yapıldığı gün, şikayetin açılmasından yaklaşık 4 ila 5 ay sonra gerçekleşebilir. Başvuru, delil ve tanıkların sunulması, ön inceleme, delillerin toplanması ve tanıkların çapraz sorgusu gibi süreçler uzun zaman alabilmektedir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarında atama ve temyiz aşamaları dikkate alındığında 4 ila 5 yıl sürebileceği varsayılmaktadır.

Boşanma Davası Zaman Aşımı Süresi

Boşanma, evlilik sözleşmesini sona erdirmek isteyen taraf veya tarafların yasal işlem başlatması ile gerçekleşir. Aile hukuku maddeleri kapsamında boşanma davası çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki şekilde açılabilir. Bu nedenle, açılan davanın türüne göre değişir. Bu açıdan dava açma süreleri aşağıdaki şekildedir:

 • Çekişmeli boşanma davası açabilmek için evliliğin 1 yılını doldurmuş olması gerekir.
 • Zina nedeniyle boşanma halinde dava hakkı altı ay, ancak her halükarda zina fiilinden beş yıl sonra sona erer. Ancak affeden tarafın harekete geçme hakkı yoktur.
 • Suç işlenmesi ve haysiyetsiz bir yaşam tarzı nedeniyle boşanma durumunda zamanaşımı süresi yoktur.
 • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma durumunda zaman aşımı yoktur.

Boşanma Davalarında Avukat Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları, özellikle son dönemde medeni usul kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle bir avukata danışmanın faydalı olduğu davalardır. Hukuki açıdan boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu değildir. Ancak çoğu durumda olduğu gibi boşanma davalarında da boşanma davalarına bakacak bir avukat ile koordineli hareket edilmesi tavsiye edilir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarının uzun olması ve prosedürel adımlar gerektirmesi nedeniyle hukuki kayıpların önüne geçmek için bir avukatla çalışmak gerekir. Aynı şekilde anlaşmalı boşanma davaları da protokolün hukuka uygun ve hak kaybına uğramadan düzenlenmesi gereken davalardır. Bu nedenle zorunlu olmamakla birlikte avukata danışılarak dosyanın takibinin yapılması önemlidir.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Boşanma davaları, hukuki dayanağına bağlı olarak birçok işlem gerektirmektedir. Hukuki işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, sonuçları üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğu için uzman bir avukat tarafından yönlendirilmelidir. Boşanma avukatı, boşanma sürecinde müvekkilin ihtiyaç duyduğu hukuki yardımı sağlar. Dava sonucunda elde edilebilme ihtimali olan yasal hakların elde edilebilmesi için ise boşanma davasının bir boşanma avukatı tarafından ilerlemesi çok önemlidir. Bu aşamada ise avukatı bulabilmek adına boşanma avukatı tavsiye konusunu dikkate almak önemlidir. Bu sayede iyi bir avukat ile çalışılabilir. Bir boşanma avukatının iyi olarak değerlendirilebilmesi için ise müvekkili ile bağ kurabilmesi gerekir. Boşanma avukatının boşanma davasına tam anlamıyla müdahil olabilmesi için müvekkil ile avukat arasında bu bağın kurulması oldukça önemlidir. Bu bağlantı etkili iletişim sağlar. Davanın sonucunu etkileyecek faktörlerden bahsetmek için etkili iletişim esastır. Müvekkili ile sağlıklı bir bağ kuramayan bir avukat, bilgi toplamakta ve sunmakta yetersiz kalacaktır. İyi bir boşanma avukatı bilgi toplamalı ve sunabilmelidir. Bunun yanı sıra deneyim ve hukuk bilgisi, iyi bir boşanma avukatının ayırt edici özellikleridir. Hukuk bilgisi, davada bir iddia veya savunma için yasal bir temele sahip olmak için son derece önemlidir.

Boşanma Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Avukatlık ücretinin asgari tutarı, barolar ve Adalet Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan tablodan ortaya çıkmaktadır. Boşanma avukatı ücretleri, hukuki uyuşmazlığın karmaşıklığına, dava sürecin ortalama süresine, yapılacak faaliyetin türüne vb. bağlıdır. Bunun yanı sıra boşanma davasının açıldığı il ve ilçe de avukatlık ücretinin farklılaşmasına neden olabilir. Bu açıdan Sincan boşanma avukatı ile farklı bir ilçedeki avukatın ücreti farklı olabilir. Bunun yanı sıra avukat ve müvekkil boşanma vekalet ücretinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceğini serbestçe belirleyebilirler. Ücret, davanın başlangıcında veya dava kapandıktan sonra ödenebilir.

Boşanma Davası Ücretlerini Kim Öder?

Aile uyuşmazlığına dayalı boşanma kararları, mahkemede görüşüldüğü için belirli maliyetleri vardır. Boşanma davası açmayla ilgili bazı masraflar mevcuttur. Boşanma ücretini genellikle davayı açan eş yani davacı öder. Ayrıca, davanıza bir avukatın eşlik etmesini istiyorsanız, davayı açan eş boşanma avukatı ücretlerini ödemelidir. Boşanma davası sonunda davayı açan taraf boşanma sebeplerini ispat etmek, karşı taraf aleyhine açılan dava kapanmış ise yapılan masrafları ve boşanma ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca boşanma davası ücretleri, boşanma davasının türüne göre de değişir.

Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza avukatları, mesleki faaliyetinin tamamını veya önemli bir bölümünü ceza hukuku alanında yoğunlaştırmış, soruşturma dosyaları ve ceza muhakeme dosyalarında deneyime sahip ve başta Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere ceza mevzuatında yetkin kişilerdir. Ceza avukatı hem sanığı hem mağduru hem de şikayetçiyi savunabilir. Sanığın çoğunlukla gözaltında veya tutuklu bulunduğu ceza davalarında, avukat cezanın olabildiğince hafif olmasını ve müvekkilinin cezalandırılmamasını sağlamak için tüm yetkisini kullanır. Ceza avukatının temel görevi, sanık, mağdur veya şikayetçi için adil yargılanmayı garanti altına almaktır. Ayrıca süreç aşamasına geçmeden önce süreçlerin karşılıklı müzakereler çerçevesinde davacının lehinde sonuçlanması da görevlerinden biridir. Ancak buradaki en önemli etken ceza avukatı ile beraber çalışmaktır.

Ağır Ceza Avukatı Kimdir?

Ağır ceza avukatları, daha fazla ceza gerektiren suçlarla suçlanan kişileri savunmak için çalışır. Yıkım ve gasp suçları Yargıtay’daki davalarda soruşturulabilir. Ayrıca resmi belgelerde tahrifat suçu da ağır cezalara tabidir. Nitelikli dolandırıcılık olarak adlandırılan suçların sanıkları da ağır ceza mahkemesinde sanıklardır. Hileli iflaslara teşebbüs eden birçok şirket, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitmek zorundadır. Ayrıca, devletin güvenliğini bozmaya teşebbüs eden, anayasal düzene ve milli savunmaya aykırı hareket edenler de ağır şekilde cezalandırılır. Tüm bu suçlardan yargılananların savunma hakları ağır ceza avukatları tarafından kullanılmaktadır.

Ceza Davası Kim Tarafından Açılır?

Suçtan zarar gören veya suçun mağduru tarafından cezai işlem başlatılmaz. Ceza sürecini açan Kamu Bakanlığı’dır. Suçun mağduru veya suçtan zarar gören kişi, suçun işlendiğini yetkili makamlara bildirir. Örneğin, doğrudan polise veya savcıya ihbarda bulunabilirsiniz. Ardından soruşturma izlenir ve son olarak makul şüpheleri olan savcı bir iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. Eğer suçlama hukuki unsurlar içeriyorsa, mahkeme suçlamayı kabul edip kovuşturma yapacaktır. Bu aşamalarda koruyucu önlemlerden delil toplamaya kadar pek çok işlem gerçekleştirilir. Tüm bu aşamalarda haklarınızı kaybetmemek için bir ceza hukuku avukatı ile çalışmak önemlidir.

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davalarının açılma şekli, işlenen suçun türüne bağlıdır. Suç mağduru raporu olmadan, Kamu Bakanlığı tarafından soruşturma yapılarak cezai işlem başlatılamaz. Ancak, şikayet takibine bağlı olmayan tüm suçlar, Kamu Bakanlığınca soruşturulmalı ve cezai süreç başlatılmalıdır. Kamu Bakanlığı şikayet veya diğer yollarla bir suçun işlendiğini öğrendiği anda şikayet olmasa dahi otomatik olarak araştırır ve delil toplar. Ceza davası yetkili ceza mahkemesine götürülür ve suç duyurusunda bulunulur. Savcılık, suç işlenip işlenmediğini, hangi suçun işlendiğini, isnat edilen suçlar ve isnat edilmeyenler hakkında otomatik olarak rapora cevap vererek araştırır. Soruşturmada toplanan delillere dayanarak bir kişinin suç işlediğine karar veren savcı, cezai işlem başlatmakla yükümlüdür. Savcılık bir suçun işlendiğine inanıyorsa, iddianame hazırlayacak ve cezai işlem başlatacaktır. Savcılık, soruşturma sonucunda elde edilen delillerle zanlının suç fiili ve suçun kanun maddesi ile ilgili olarak adalet önüne çıkarılmasını talep eder. Suç duyurusunda bulunulması, bir suçun işlendiğine dair makul bir şüphenin olduğu anlamına gelir. Yargılama sonucunda bir suçtan şüphelenilen kişinin mahkum olma ihtimalinin beraat etme ihtimalinden fazla olması halinde yeterli şüphe söz konusudur. Savcılık, cezai takibat başlatmak için yeterli şüphe bulunmadığını düşünürse, kovuşturma kapsamı olmadığına karar vermelidir.

Ceza Davası Nerede ve Hangi Mahkemede Açılır?

Ceza davalarına bakan genel mahkemeler, Ağır Ceza Mahkemesi ve Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Ancak bu genel mahkemeler dışında failin veya suçun niteliğine göre bazı özel mahkemelerde de ceza davası açılabilir. Bunlar ise Çocuk Mahkemesi, Çocuk Ceza Mahkemesi ve Fikri Mülkiyet Hakları Ceza Mahkemesi olarak sıralanabilir. Örneğin Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açabilmek için Sincan ceza avukatı ile beraber dava açmanız gerekir.

Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Ağır ceza mahkemesi, kanunda öngörülen cezalar açısından en ağır suçlarla ilgilenen mahkemedir. Bu açıdan ağır ceza mahkemesinde bakılan davalar aşağıdaki şekildedir:

 • 3713 sayılı kanunun kapsamındaki suçlar
 • Yağma suçu
 • Zimmet suçu
 • Kasten adam öldürme
 • Resmi belgede sahtecilik
 • İrtikap suçu
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti veya imali
 • Rüşvet suçu
 • Anayasal düzene ilişkin suçlar
 • On yıldan daha fazla hapis cezası gerektiren suçlar
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis
 • Müebbet hapis

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye ceza mahkemesi, ceza adalet sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Bu mahkeme türü, diğer ceza mahkemelerinin yetkili olmadığı tüm dava ve konulardan sorumludur. Ceza davası, asliye ceza mahkemesi, ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, fikri ve ticari haklar ceza mahkemesi ve çocuk ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yürütülür. Ancak ceza yargılamalarının yürütüldüğü başlıca yargı mercileri asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu iki mahkeme dışında kalan tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir. Asliye ceza mahkemelerinde bakılan davalar ise aşağıdaki şekildedir:

 • Hırsızlık davaları
 • Uyuşturucu madde bulundurma ve satma davaları
 • Özel hayatın gizliliği davaları
 • Adam yaralama davaları
 • Cinsel suç ve saldırı davaları
 • Tehdit davaları
 • Basit dolandırıcılık davaları
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile ilgili davalar
 • İftira, bilişim ve özel belgede sahtecilik suçlarının dahil olduğu davalar

Ceza Davası Ne Kadar Sürer?

Ağır ceza davaları, yargılanan sanık sayısına, delil toplanıp toplanmadığına ve sanıkların tutuklu olup olmadığına bağlı olarak farklı sürelerde kapanabilir. Ayrıca ağır ceza davalarının hazırlık soruşturması aşamasında ifadesi alınan tanıkların suçlama aşamasında sorgulanması da yargı sürecinde zaman alan unsurlardan biridir. Ağır ceza davalarının sadece yerel yargı süreci ile değerlendirilmemesi gerekecektir. Çünkü ağır ceza davalarında Yargıtay süreçleri süreci uzatan etkenler arasında yer almaktadır. Ağır ceza davalarında ise sürecin 1 ile 3 yıl arasında süreceği varsayılabilir. Ancak sürecin hızını birden fazla faktör etkilediği için süreç beklenenden daha az veya daha uzun sürebilir.

Ceza Davası Zaman Aşımı Süresi

Zamanaşımı süresi Türk Ceza Kanunu’nun 66. ve 68. maddelerinde belirtilmiştir. Suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamış veya kapatılmamışsa, devlet 66. madde uyarınca ceza kanunundan vazgeçer. 68. madde uyarınca ise cezanın infazı belirli bir süre sonra kaldırılır. Türk Ceza Kanunu’na göre zamanaşımı, suçun işlendiği andan itibaren başlar. Ceza yargılamasının sona erdirilmesine ilişkin olağan zamanaşımı süreleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Ağır müebbet hapis cezasını gerektiren ceza davası: 30 yıl
 • Müebbet hapis cezasını gerektiren ceza davası: 25 yıl
 • Yirmi yıl üzeri hapis cezasını gerektiren ceza davası: 20 yıl
 • 5 ila 20 yıl arası hapis cezası: 15 yıl
 • 5 yıldan az hapis veya para cezası: 8 yıl

Ceza Davalarında Avukat Zorunlu Mudur?

Ceza davalarında yasal temsil, yalnızca suçu işlediği için 5 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan sanıklar ve 18 yaşından küçükler için zorunludur. Bu durumda devlet, sistemin insanları için zorunlu bir avukat tayin eder. Bu istisnalar dışında, Türk hukukunda bir avukatın temsil edilmesi zorunlu değildir. Ancak hukuk sisteminin karmaşıklığı ve bu sistemde uzman hukuk yardımının kullanılması, haklarının korunmasını isteyenler için faydalıdır. Ceza avukatları aynı zamanda kişinin özgürlüğünü sınırlama veya suç mağduru olan kişinin haklarını en üst düzeyde koruma olanağına sahip olmak için bu konuda uzmanlaşmış kişilerdir. Hukuk sistemimizde kabul edilen savunma hakkının bütünlüğünün önemi hukukun her alanında aşikar olmakla birlikte, ceza yargılamalarında daha sık görülmektedir.

Ceza Davalarında Avukatın Önemi

Duruşma sonrasında mağdur veya şikayetçi, cezası kesin görülen sanık kadar haklarını kaybetmemelidir. Bunun için avukat, temsil ettiği tarafın haklarını özenle korumalı ve savunmasını bu temel üzerine inşa etmelidir. Avukatlar bu sorumluluğu yerine getirmedikleri zaman ise, ceza davalarının kişinin özgürlüğünü kısıtlaması, hatta haklarından daha fazla ceza alması veya mağdur ve şikayetçilerin haklarını kaybetmeleri gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bir ceza davasının sonucunun belirlenmesinde önemli etkiye sahip olan ceza avukatları çeşitli özelliklere sahip olması gerekir. Ciddi sonuçları olan ceza davalarında, avukatların hassasiyet ve kararlılıkla savunma yapmaları çok önemlidir. Hukukun verdiği yetkilerin gerektiği ölçüde kullanılması ve ilgili hukuk açısından uyuşmazlık anlamında müvekkil lehine kullanılabilecek hususların tespit edilmesi önemlidir. Önemli sonuçları olan davalarda kişilerin ceza avukatı tarafından savunulması büyük bir önem taşır. İyi bir ceza avukatı, süreç boyunca tüm detaylara dikkat etmesi gerektiğini bilir, delil toplarken titiz davranır. En önemli adım, her durumda uygulanacak yasal metinlere hakim olmaktır. Ceza avukatları, müvekkillerini deneyimlerine dayanarak yeterince savunmalıdır. Bu açıdan iyi bir ceza avukatına ihtiyacınız varsa Ankara ceza avukatı ile beraber çalışabilirsiniz.

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Hukuk alanında çalışan savunma avukatı çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Müvekkillerine karşı açılan ceza davalarında sorunları çözmek için çalışan avukatlar, çeşitli ceza hukuku konularında çalışırlar. Birçok alanda çalışan avukatlar müvekkillerinin dosyalarını görüntüleyebilir ve müvekkillerinin haklarını korumak için vekaletnameye gerek kalmadan adım atabilirler. Ceza adaleti alanında oldukça önemli olan ceza avukatları, sahip olmaları gereken bazı niteliklere sahiptir. Ceza avukatı ücretleri, ceza davasının içeriğine göre değişir. Ancak avukatınızın alacağı miktar deneyim seviyesine de bağlıdır. Bunun yanı sıra Etimesgut ceza avukatı ile farklı bir ildeki ceza avukatının ücretleri farklı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir