Boşanma Davası Dilekçe Örneği 2021

Boşanma Davası Dilekçe Örneği 2021

Boşanma davası dilekçe örneği düzenlenirken; hitap edilen makam, taraflar, talep, açık adres gibi birtakım hususlara dikkat edilmelidir.

Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Dilekçenin iletileceği makam Aile Mahkemesi olmalıdır. Yetki bölgesinde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazılmalıdır.
 • Davacı eşin T.C. kimlik numarası, ismi, soy ismi ve ikametgâh adres bilgilerini içermelidir.
 • Davalı eşin ismi, soy ismi ve ikametgâh adres bilgileri yer almalıdır.
 • Dosya avukat aracılığı ile takip ediliyorsa avukatın da yazacağı şekilde avukatın ismi, soy ismi ve adres bilgileri bulunmalıdır.
 • Davanın hangi hukuki sebebe bağlı olarak açıldığı ve boşanmanın TMK’nun hangi maddesine dayandırıldığı bilgisi yazılmalıdır.
 • Boşanma talebi, boşanma sebepleri açıkça belirtilmelidir.
 • Boşanma talebiyle dava açan eşin ve varsa davacının avukatının imzası yer almalıdır.

Davacının boşanma dava dilekçesi örneği araştırırken en temelde dikkat etmesi gereken hususlar bunlardır. Hem anlaşmalı boşanma davası hem de çekişmeli boşanma davası durumlarında dilekçenin bu unsurlara uygun hazırlanması önemlidir.

Ankara boşanma avukatı Avukat Tülin BABAOĞLAN tarafından hazırlanan boşanma davası dilekçe örneği 2021 aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

ANKARA AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI: Mehmet KILIÇ (TC Kimlik Numarası)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVALI: Sevil KILIÇ (TC Kimlik Numarası)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVA KONUSU: Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sonlandırılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

(Bu bölümde evlilik birliğine ilişkin bilgiler verilmeli, protokolden bahsedilmeli ve anlaşılan hususlar yazılmalıdır. Protokol hususları detaylıca hazırlanmalıdır.)

Taraflar 18/03/2002 tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucunda fark edileceği gibi mevcut evlilik, anlaşmalı boşanma davası için gereken 1(bir) yıllık süreyi doldurmuştur. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 05/04/2008 tarihinde dünyaya gelen Sevgi adında bir kız çocukları bulunmaktadır.

(Eşlerin herhangi bir çocuğu yoksa son cümlenin kullanımı gerekli değildir.)

Tarafların arasında çıkan uyuşmazlıklar, ortak hayatın sürdürülmesi noktasında sorunlar meydana getirmiştir. Tarafların arasında geçen sorunlar, evliliğin daha fazla devam edemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple de anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte bulunan ve tarafların imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü’nün ve tarafların boşanma yönündeki ortak iradelerinin, mahkemece kabul edilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166 ve İlgili Diğer Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen sebepler ile davalının boşanma davasını kabul ettiği de gözetilerek ve ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü de göz önünde bulundurulmak sureti ile Türk Medeni Kanun’un 166/3 hükmü uyarınca boşanma kararının verilmesine, müşterek çocuğun, velayeti ve diğer şahsi ilişkileri bakımından ekte sunulan anlaşma doğrultusunda bir düzenleme yapılmasına ve sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolünün, karar eki kabul edilmesi yönünde hüküm verilmesini talep ederiz. 15/10/2021

DAVACI                                                                              DAVALI

Mehmet KILIÇ                                                                     Sevil KILIÇ

(İmza)                                                                                   (İmza)

 

Varsa, Anlaşmalı Boşanma Protokolü dosyası da bu dilekçeyle birlikte Aile Mahkemesine gönderilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

ANKARA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI: Sevil KILIÇ (TC Kimlik Numarası)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVALI: Mehmet KILIÇ (TC Kimlik Numarası)

ADRES: … Çankaya/Ankara

DAVA KONUSU:

 1. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle evliliğin devam edemeyecek bir hal alması,
 2. Müşterek çocuğun velayetinin, mahkeme tarafından davacıya verilmesi,
 3. Dava süresince davacının yanında yaşayan müşterek çocuk için 700,00 TL tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra da her ay için iştirak nafakasının davacıya verilmesi,
 4. Davalının, davacı lehine 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata hükmetmesinin istemidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Taraflar 18/03/2002 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 05/04/2008 tarihinde dünyaya gelen Sevgi adında bir kız çocukları bulunmaktadır.

(Eşlerin herhangi bir çocuğu yoksa son cümlenin kullanımı gerekli değildir.)

 1. Boşanma davasının davacısı konumdaki eş, evliliğin getirdiği bütün sorumlulukları yerine getirmiş fakat bütün bunlara rağmen davalının tavır ve hareketlerinde herhangi bir iyileşme meydana gelmemiştir. Aksine, evliliğin sona ermesi noktasına gelmesinde büyük çabalar sarf etmiştir. Tahammül noktasının çok üzerinde hareketler sergileyerek ortak yaşamı çekilmez bir hale sokmuştur. Yalnızca bunlarla yetinmeyip davacının onur ve kişiliğine yönelik çok ağır sözler sarf etmiş, bu tutumunu topluluk içinde de sürdürmüştür.
 2. Davacı, kendisine yapılan bu kötü muameleye rağmen evliliğinin devam etmesi yönündeki inancını korumuş, tabiri yerindeyse şahsına yapılanları sineye çekmiştir.
 3. Davacının bütün bu iyi niyeti ve çabasına karşılık davalı, kişisel eşyalarını yanına alarak ortak konutu terk etmiştir. Tarafların ailelerinin, evliliğin devam etmesine yönelik müdahalelerine rağmen de ortak konuta kat’i surette geri dönmemiştir.
 4. Davalının, davacıya karşı sergilediği bu aşağılayıcı tutumun beraberinde müşterek çocuğuna karşı da aynı davranışları sergilemekten kaçınmamıştır. Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi talebimizin de çocuğun yararına olduğu gerçeği burada yatmaktadır.
 5. Davacının gerek maddi imkânları; gerekse diğer faktörler bağlamında, müşterek çocuğun velayeti kendisine verildiği takdirde her türlü sağlık, eğitim gibi bakım ve giderler için davalının maddi açıdan destek olması gerekmektedir. Bu sebeple de dava süresince verilmek üzere her ay 700,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini talep ederiz.

7.Davacı boşanmanın gerçekleşmesi ile birlikte yoksulluğa düşecektir. Bu sebeple maddi tazminat verilmesi de zorunluluk arz etmektedir. Ayrıca davacıya neredeyse eziyet olan evlilik süresinin, sancılı geçen boşanma sürecinin ve boşanmanın ardından oluşacak manevi yıkımın etkilerinin bir nebze de olsa azaltılması bakımından, davalının aleyhinde 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu İlgili Maddeleri ve İlgili Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, tanık beyanları, her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM: Belirtilen sebeplerden dolayı davanın kabulü ve

 1. Mevcut evlilik birliğinin artık devam etmesinde herhangi bir yarar bulunmadığından, Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Tarafların BOŞANMALARINA,
 2. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davacı tarafa bırakılmasına,
 3. Her ay 700,00 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini
 4. Davalının aleyhinde 100.000 TL maddi, 100.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini
 5. Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasını talep ediyorum. 15/10/2021

DAVACI                                                                              DAVALI

Sevil YILMAZ                                                                        Mehmet KILIÇ

(İmza)                                                                                  (İmza)

 

Boşanma davası açmak isteyen taraflar, avukatlardan bu konuda ücret konusunda bilgi istemektedirler ancak her dosyanın durumu farklı olup bu konuda önceden bilgi vermek doğru olmayacaktır. Taraflar avukatlar ile çalışmak istemeleri halinde, Ankara Barosu önerilen ücret tarifesi ve Avukatlık Asgari ücret tarifesinden de fikir alabileceklerdir.

Ankara boşanma avukatı araştıran davacı veya davalı kişiler, alanında uzman Avukat Tülin BABAOĞLAN YILMAZ ile iletişime geçerek boşanma davası dilekçesinin yazılması, dava dosyasının hazırlanması, mahkemede avukatlığın icraat edilmesi gibi hususlarda hizmet alabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir