Çekişmeli boşanma nedir

Çekişmeli Boşanma Nedir, Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıldır ?  Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer 2019 – Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter  – Taraflar evliliklerinin yürümeyeceğini düşünmeleri ile boşanmaya karar verebilirler. Boşanma Medeni kanunumuz çerçevesinde evlilik birliğinin resmi olarak bitirilmesi demektir. Çekişmeli boşanma davaları ile ilgili en kapsamlı makalemizde aradığınız tüm bilgileri bulacaksınız.

Çekişmeli Boşanma Nedir

Ancak boşanma hususunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, bazen boşanmanın aslı ile bazen de nafaka, velayet, tazminat gibi feri hususlarında ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde açılan davalara çekişmeli boşanma davaları denir.

Çekişmeli boşanma davalarında mutlaka anlaşılamayan bir veya birkaç husus bulunmaktadır. Taraflar dava sürecinde öncelikle evliliğin temelinden sarsılmasında kendilerinin kusurlu olmadığını ispat etmeye çalışmaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır
Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır çekişmeli boşanma davası nasıl yapılır çekişmeli boşanma davası nerede açılır avukatsız çekişmeli boşanma davası nasıl açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır 

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ? Çekişmeli boşanma, ve ferileri hususunda anlaşamayan taraflardan birinin yetkili ve görevli mahkemeye başvurması ile açılır.  Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri, Aile mahkemelerinin olmadığı adliyelerde asliye hukuk mahkemeleridir.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte oturduğu yer yahut taraflardan birinin ikametgahı mahkemesidir. Yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenmiş 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye başvurulup gerekli harçların yatırılması ile dava açılmış olacaktır. Bu anlamda oluşturulacak çekişmeli boşanma dava dilekçesi büyük önem taşımaktadır. Dava dilekçesinde yapılacak bir yanlışlık yahut sonradan giderilemeyen bir eksiklik davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu anlamda kişiler de en çok karşılaştığımız problem hukuki bilgiden yoksun şekilde düzenlenen kimi zaman hukuki hiçbir bilgi birikimi olmayan kişilere, arzuhalcilere yazdırılan dava dilekçeleriyle açılan boşanma davalarının reddidir. Boşanma davasının reddedilmesi hem maddi hem manevi olarak tarafları yıpratmaktadır. Kaldı ki reddedilen boşanma davalarının üstüne aynı sebeple 3 yıl içerisinde dava açılamayacağı düşünüldüğünde oluşturulacak dava dilekçesinin ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

Bir nüshası kendisinde bir nüshası mahkemede bir nüshası ise karşı tarafa gönderilmek üzere düzenlenen 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye yapılan başvurular sonrasında bildirilen delillere, tanıklara, toplanması istenilen evraklara göre hesaplanacak başvuru ve peşin harçların yatırılması ile dava açılmış sayılacaktır.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde davacının kimlik bilgileri, davalının kimlik bilgileri, evliliğin bitmesine sebep olacak olayların Yargıtay kararları ışığında açıklanması, dayanılan deliller açık bir şekilde belirtilmelidir.

Davanın açılması ile hakim önüne gelen dosyada dava dilekçesinin dava şartlarını taşıyıp taşımadığını araştıracak ve dilekçeler teatisine geçilecektir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukuk sisteminde hukuki hiçbir davanın açılması ve takip edilmesi reşit kişiler açısından zorunlu değildir. Ancak çekişmeli boşanma davaları hukuki bilgi birikimi gerektiren davalardır. Bu davaları tarafların tek başlarına yürütmeleri ve dava sonunda istenilen kararı almaları oldukça zordur. Yazılacak dava dilekçesinin içeriğinin nasıl oluşturulacağı çok önemli olduğu gibi cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri son derece uzmanlık gerektiren dilekçelerdir. Delillerin bildirilmesi, hangi delillerin toplanmasının Yargıtay kararları ışığında işe yarayacağının tespiti ancak alanında uzman bir avukatın yapabileceği işlemlerdir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarınızı mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından takip edilmesini öneririz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır ?

Çekişmeli boşanma davasının usulüne uygun düzenlenmiş bir dilekçeyle yetkili ve görevli mahkemeye başvurularak açılması akabinde mahkeme öncelikle dava dilekçesinin dava şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakacak, eksiklik varsa giderilmesini talep edecektir. Sonrasında tarafların sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları yapılarak ön bilgiler toplanacak ve dosya hakkında gerekli incelemelere başlanacaktır. Taraflar tarafından dava dilekçesi, cevap dilekçesi, replik dilekçesi, düplik dilekçesi olarak ikişer kez dilekçelerinin süreleri içerisinde sunulması akabinde mahkeme ön inceleme duruşması için gün tayin edecek ve taraflar mutlaka bu duruşmada hazır olacaklardır. Kendilerini vekille temsil ettiren kişilerin duruşmaya katılmalarına gerek bulunmamaktadır. Vekillerinin duruşmaya katılması yeterlidir.

Gerekli delillerin dosyada bulunduğuna kanaat getirildiğinde ve süresi kaçırılmadan toplanması gereken tüm evraklar dosyaya bildirildiğinde hakim tahkikat aşamasına geçecek ve dosyanın içeriğini inceleyerek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kimin kusurlu olduğunu yahut özel sebeplere dayanılıyorsa dayanılan sebebin doğruluğunu araştırmaya başlayacaktır. Bu anlamda tanık dinletmek, dosyanın münderecatı açısından gerekli olan, mahkemeye gereksiz iş yükü yüklemeyecek tüm evrakların mutlaka dosyaya sunulması gerekli olacaktır.

 

Tanıkları dinleyen, delilleri değerlendiren hakim dosya içeriğine göre karar verecektir. Boşanmaya yeterli sebep bulunmaması halinde yahut davayı açan kişinin kendini yeterince ifade edememesi halinde davanın reddedilme olasılığı bulunmaktadır. Bu anlamda taraflar “ikimizde boşanmak istiyoruz, hakim mutlaka boşar” düşüncesiyle hareket etmemelidir. Çekişmeli boşanma dosyalarında iki taraf istese dahi usulüne uygun açılmayan ve hukuki mesnetten yoksun tüm davaların reddedilme olasılığı vardır. Bu sebeple çekişmeli boşanma dosyaları mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından titizlikle takip edilmelidir.

 

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davası esnasında nafaka, velayet, kişisel ilişki tesisi gibi taleplerin bulunması halinde bunlar süresi geçirilmeden mutlaka dilekçe ile hakimden talep edilmelidir. Hakim tarafların ekonomik durum araştırmasını yaptıktan sonra talep olması ve gerek görmesi halinde öncelikle geçici olarak nafakaya ve velayete hükmedebilecektir. Anılan geçici nafaka ödenmemesi halinde icra takibine konu edilebilecek ve tahsilatı sağlanabilecektir.

Çekişmeli boşanma dosyaları hem daha zor, hem de daha uzun bir süreçtir. Bu davalar bazen 24-36 aya kadar sürebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasının kabulü veya reddedilmesi halinde mahkemenin kararı yazmak için bir aylık süresi vardır. Kararın yazılmasını ve kendilerine tebliğini takip eden iki hafta içinde tarafların karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. Verilen kararda haksızlık ve hukuka aykırılık olduğunu düşünen taraf anılan itirazlarını Yargıtay’ın emsal kararlarıyla desteklemelidir. Kararın Bölge Adliye Mahkemelerinden ve Yargıtaydan onanıp gelmesi halinde dosya ilk derece mahkemesinin verdiği şekilde karara çıkacak, bozulması halinde ilk derece mahkemesi ya üst derece mahkemesinin kararına uyarak yeniden karar düzenleyecek ya da ilk kararında direnerek dosyayı tekrar gönderecektir.

Taraflar farklı sebeplerden boşanmaya karar vermeleri akabinde eski hayatlarından kurtulmak, kendilerine yeni yol çizmek için boşanma dosyalarının en kısa sürede bitmesini isterler. Bu durum da müvekkillerimiz tarafından sıklıkla “boşanma davaları ne kadar sürer, çekişmeli boşanma kaç celsede biter ” sorularıyla karşılaşmamıza neden olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter ?

Çekişmeli boşanma dosyaları iki tarafın boşanmanın asli ve feri hususlarında anlaşamaması üzerine açılan davalar olduğundan anlaşmalı boşanma dosyalarına göre çok daha uzun sürmektedir. Bu anlamda net bir süre vermek çok zor olmakla birlikte aşağıda değindiğimiz hususlar gereğince davaların da süreleri farklılık göstermektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında dilekçeler teatisinin bitmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemeleri, sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları, sosyal hizmet uzmanlarıyla görüşmeler olduğundan sürenin kısa olması beklenemez. Yapılacak her bir işlem bütün çekişmeli boşanma dosyalarına uygulandığından ve açılan boşanma dosyalarının çokluğu da alenen bilinen bir gerçek olduğundan mahkemeler oldukça yoğun olmakta ve ihtimalle iki celse arası en az 2 ay civarında sürmektedir. Bu sebeple Çekişmeli boşanma kaç celsede biter sorusuna cevap olarak  ortalama 6-7 celsede bitecek olan boşanma dosyaları en az 1 yıl civarında sürmektedir.

Gösterilen tanıkların ve toplanan deliller için yazılan müzekkerelerin sayısı gibi hususlarda dosyanın ne kadar süreceğine etki etmektedir. Oldukça önemli iddiaların varlığı ve dosyanın münderecatı gereğince çok sayıda tanık gösterilmesi durumunda dosyalar ortalama 2 yıl civarında sürmektedir. Boşanma dosyalarını taraflar kendileri takip etmesi halinde işin usulünü bilmemeleri nedeniyle kimi zaman 4-5 yıla kadar uzamaktadır. Bu sebeplerle dosyanızın en kısa sürede bitirilmesi için yine alanında uzman, aile hukukunda özellikle boşanma ile ilgilenen bir avukatla takip edilmesini önermekteyiz.

Çekişmeli boşanma kaç celsede biter, ne kadar sürede biter sorularına verilen cevap davanın açıldığı mahkemeye göre de farklılık göstermektedir. Çok yoğun çalışan büyükşehir de bulunan adliyede açılan boşanma dosyalarının küçük adliyelere göre daha uzun süreceği aşikardır. Örneğin Ankara Batı Adliyesi, sorumlu olduğu Eryaman, Sincan, Etimesgut, Ayaş, Yenikent gibi ilçeler bakımından oldukça kalabalık bir kesime hitap ettiğinden Ankara Batı Adliyesinde boşanma davaları ortalama 12-24 ay arasında sürmektedir. Ancak Kazan Adliyesinde boşanma davaları çok daha kısa sürede bitebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi Durum İncelemesi

Çekişmeli boşanma davalarında maddi konular boşanmak isteyen tarafların akıllarını en fazla kurcalayan konulardandır. Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi Durum İncelemesi de bu konulardan biridir. Çünkü taraflardan hangisi nafaka verecek, hangisi tazminat ödeyecek veya bu yükümlülüklere tabii mi değil mi bilmek istenmektedir. Ankara Boşanma Avukatı Tülin Babaoğlan Yılmaz olarak bu sorulara cevap verdik.

Boşanma davası ile taraflar birbirinden maddi taleplerde bulunabilmektedirler. Şartların oluşması halinde maddi taleplerin miktarının tayininde hakimin dikkate alacağı en önemli ölçüt tarafların sosyal, kültürel, ekonomik durum araştırmasıdır. Davanın açılmasıyla birlikte hakim tarafların maddi durumlarının da belirlenmesi amacıyla isteyeceği araştırma için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılmasına karar verir. Tarafların ikametgahlarına en yakın kolluk görevlileri tarafından sosyal, kültürel, ekonomik durum araştırması için tarafları arayarak, ya evlerine gidecek ya da kendilerini karakola çağıracaktır. Taraflara bu araştırma kapsamında sorulacak soruların birkaç örneği şu şekildedir:

  1. Tarafların maddi geliri

  2. Hangi işte çalıştıkları, çalışma şartları

  3. Ne kadar maaş aldıkları

  4. Maaş dışında gelirlerinin olup olmadıkları

  5. Kiminle birlikte yaşadıkları

  6. Beraber yaşadıkları kişilerin maddi durumları, çalışma şartları

  7. Oturduğu evin durumu, kira olup olmadığı

  8. Gayrimenkullerinin listesi

  9. Tarafların öğrenim durumları

  10. Tarafların iş yapmaya engel fiziksel engellerinin olup olmadığı

Çekişmeli boşanma dosyalarında yapılacak bu inceleme tarafların her ikisi içinde yapılacaktır. Dava sonunda talep edilen maddi manevi tazminat, nafakai velayet gibi hususlara karar verilirlen göz önünde bulundurulacak en önemli ölçütlerden birisi budur. Örneğin; tarafın sosyal kültürel ekonomik durumu ne kadar iyi ise velayet hakkının alınmasına o kadar yakın olacaktır. Örneğin 10 yaşında bir çocuğun annesi Sincan da ev hanımı, babası Etimesgutta aylık 10.000 TL gelirle çalışan bir kişi ise, baba da velayet hakkına sahip olabilecektir. Bu durumda velayet ile ilgili diğer koşulların sağlanması hakinde müşterek çocuğa babanın da iyi bakabileceği varsayılır.

İstenilen maddi ve manevi tazminatın miktarının tayininde de yapılan bu araştırmanın önemi çok büyüktür. Zira tazminat ödeyecek kişinin yüksek miktarda gelirinin olması, gayrimenkullerinin bulunması halinde boşanan diğer tarafın boşanmayla uğrayacağı menfaatlerin kaybının da çoğalacağı kabul edildiğinden tazminat miktarı yükselecektir. Ancak kişi asgari ücretle çalışıyor ise verilecek tazminat miktarı da buna göre belirlenecektir.

Görüldüğü üzere Çekişmeli boşanma davaları usuli ayrıntıları çok olan ve uzmanlık gerektiren davalar olup mutlaka bir boşanma avukatıyla çalışılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir