Hakaret Suçu Nedir?

HAKARET SUÇU

Bu yazımızda sizlerle hakaret suçunu ve özelliklerini paylaşmak istiyoruz.

Hakaret, bir kişiye soyut yahut somut bir olgu isnat ederek onu başkalarının gözünde küçük düşüren, onurunu kıran, aşağılayan söz söylemek hakaret kapsamında sayılmaktadır. Hakaretin oluşması için kişinin kendisine duyduğu saygıyı azaltan cümlelerin varlığı yeterlidir.   Mesela sen hırsızsın, katilsin demek hakaret sayılmaktadır. Hakaret mağdurun yüzüne karşı olabileceği gibi gıyabında da olabilmektedir.

Hakaret suçu TCK’nin 125-131. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesine göre;

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.”

Hakaret Suçu Nedir?
Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçları şikayete bağlı suçlardandır. Suçun mağduru filin işlendiği andan itibaren 6 ay içerisinde şikayet etmediği takdirde suç hakkında soruşturma yapılamayacaktır. Ancak maddenin diğer bölümlerinde bahsi edilen nitelikli hakaret suçları şikayete tabi değildir. Bu sebeple nitelikli haller için herhangi bir şikayete gerek yoktur. Cumhuriyet savcısı resen soruşturma başlatabilir.

Hakaret suçları ile ilgili dosyaların yargılama süreci Asliye ceza mahkemeleri tarafından yürütülür.

Gıyapta hakaret nedir?

Gıyapta hakaret failin mağdurun olmadığı bir yerde başka insanlarla konuşarak, yazışarak, iletişim kurarak mağdurun şerefini, onurunu ve gururunu rencide etmesidir.

Gıyapta hakaret için belirli şartlar gerekmektedir. Bunlardan ilki mağdurun fiilin yani suçun işlendiği anda orada olmamasıdır. Gıyapta hakarette mağdur kendisini savunamaz, o an faile karşı bir şey söyleyemez. Gıyapta hakaretin ikinci şartı suçun işlendiği anda ortamda en az 3 kişinin olması şartıdır. 3 kişi şartı olmadan gıyapta hakaret suçu gerçekleşmiş olmayacaktır. Gıyapta hakaretin üçüncü şartı ise mağdurun saygınlık ve şöhretine tecavüz, küçük düşürücü, aşağılayıcı cümleler kurulmasıdır. Bu husus huzurda hakaret ile aynı şartları taşımaktadır. Bu davalar oldukça uzmanlık gerektirdiğinden Ankara ceza avukatı olarak tavsiyemiz bir avukattan yardım almanızdır.

Huzurda hakaret suçu nedir?

Mağdurun varlığında işitebileceği, görebileceği şekilde yapılan hakaretlerdir. Bu durumda da mağdurun onuruna ve şerefine zarar verilmiş kabul edilir.

Karşılıklı Hakaret suçu nedir?

Günümüzde en sık karşılaşılan hakaret suçu türlerinden birisi karşılıklı hakaret suçudur. Özellikle yüze karşı hakarette kanunumuz hakime özel bir yetki vermiştir. TCK’nin 129/3 maddesine göre eğer hakaret karşılıklı ise hakim iki tarafı cezalandırabileceği gibi iki tarafın cezalandırılmasına yer olmadığına da karar verebilecektir.

Ankara ceza avukatı olarak bu yazımızda sizlerle hakaret suçunu genel hatları ile paylaştık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir