Evliliklerin bitme noktasına gelmesinden sonra özellikle boşanmanın sebebi aldatma ise müvekkillerimiz tarafından sıkça karşılaştığımız soru; “boşanma davasında telefon kayıtları ve sms içerikleri istenebilir mi?” sorusudur.

Boşanma davası esnasında karşı tarafın kendisini aldattığından şüphelenen yahut emin olan kişi karşı tarafın telefon kayıtlarının istenmesini talep etmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki telefon kayıtlarının içeriği ancak ceza hukuku alanında özellikle örgüt kapsamındaki suçlar, uyuşturucu ticaretine ilişkin vs. suçlarda istenebilmektedir. Aile Mahkemesi hakimlerinin telefon kayıtlarının tutulmasını isteme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki GSM operatörlerinin cezai anlamda talep edilmeyen kayıtları tutmaları ve saklamaları da operatörler açısından ayrıca suç teşkil edebilecektir. Kişilerin özel hayatlarının gizliliği gereğince sırf boşanma nedeniyle telefon kayıtlarının içeriğinin dosyaya sunulması alenen suç teşkil edecektir. Ancak bu anlamda yapılacak şey telefon kayıtlarının dökümünün istenmesidir. İstenilen dökümle araştırılması talep edilen telefon numarasının hangi tarih ve saatte kiminle ne kadar görüştüğü görülebilmektedir. Aynı şekilde anılan telefon numarasının kiminle hangi tarih ve saatte mesajlaştığı da görülebilmektedir. Ancak dediğimiz gibi ne telefon konuşmalarının içeriği ne de mesaj yazışmaları görülememektedir.

Şahıs istemesi halinde telefonunu incelenmek üzere sunduğunda telefonunda bulunan mesajların içeriği ancak tespit edilebilecektir. Yahut mesajların içeriğini gören, telefon konuşmalarını dinleyen kişiler dosyada tanık olarak dinlenebilecektir.

Boşanmada telefon konuşması delil olur mu?

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuza göre hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller bir vakıanın ispatında dikkate alınmaz denmektedir. Anılan sebeplerle haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek elde edilen deliller mahkeme tarafından dikkate alınmayacaktır. Bu anlamda tarafların ellerinde tuttukları delillerin mutlaka hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir.

Boşanmada whatsapp görüşme kayıtları istenebilir mi?

Bununla birlikte bir diğer sıklıkla karşılaştığımız soru “Whatsapp görüşmelerinin kayıtlarının istenip istenmeyeceğidir.” Whatsapp internet üzerinden yapılan mesajla ve görüşme şeklidir. İnternet üzerinden yapılan bu görüşmeler uçtan uca şifrelerle korunmakta olup kayıtlarının tutulması mümkün değildir. Anılan sebeple internet üzerinden yapılan görüşmelerin hiçbir içeriği dosyaya sunulması istenemeyecektir. Ancak şahıslar bu görüşmeleri kaydettiler ve karşı taraflar bir örneğini aldılarsa bu mesajlaşmaların dosyaya sunulması hakkında mutlaka bir avukatla görüşmeleri gerekmektedir. Zira bilinçsizce sunulan içerikler haklı iken kişiyi haksız yere düşürebilecek, hatta haklarında suç duyurusunda bulunulmasına dahi neden olabileceklerdir. Zira 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre bu durum haberleşmenin gizliliği hakkını ihlal olarak sayılacaktır. Ancak bu durumun istisnaları bulunmakta olup mutlaka alanında uzman avukatlarla görüşülmesi gerekmektedir.

TEK TARAFLI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Tek taraflı boşanma davaları evlilik birliğini sonlandırmak isteyen tarafların bu hususta anlaşamamaları ve taraflardan birinin boşanmak istemesine rağmen diğerinin istememesini yahut şartlarda anlaşılamamasını ifade etmektedir. Bu durumda mevcut tek taraflı boşanma davalarına çekişmeli boşanma davaları da denilmektedir.

Resmi olarak evlilik birliğini sonlandırmak isteyen bir taraf diğeri ile anlaşamaması halinde boşanma davasını kendisi yahut vekalet vereceği iyi boşanma avukatıyla açabilir.

Tek taraflı boşanma davası yani çekişmeli boşanma dosyaları için öncelikle geçerli bir boşanma sebebi olmalı, doğru bir boşanma dava dilekçesi oluşturulmalı ve mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Boşanma davasının aşamaları hakkında detaylı bilgi edinmek için genel hatlarıyla boşanma yazılarımıza bakınız. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası yahut şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası (Yeni Medeni Kanunumuzda evlilik birliğinin temelinden sarılması nedeniyle boşanma davası) açılması için dava dilekçesinin bu hususlar gözetilerek yazılması büyük önem taşımaktadır. Zira bu hususların ispat edilememesi halinde dava reddedilecek ve kişi aynı nedenle 3 yıl içerisinde yeni dava açamayacaktır.

Tek taraflı boşanma davaları ne kadar sürer

Tek taraflı boşanma davaları ne kadar sürer” sorusunun tek bir cevabı yoktur. Bu konudaki en önemli husus davanın süreler kaçırılmadan, doğru hukuki bilgilerle titizlikle takip edilmesidir. Delil ve tanıkların bildirilmesi, bilirkişi incelemesi, mal rejimine ilişkin araştırmalar, keşif gibi süreçlerin doğru zamanda talep edilmesi dava süresinin kısalmasında büyük rol oynayacaktır. Ayrıca bu davalarda anlaşma olmadığı kabul edildiği için anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürecektir.

Her ne kadar tek taraflı boşanma davalarından kastedilen çekişmeli boşanma davaları olsa da bazı durumlarda müvekkillerimiz bu ibareyi davalı tarafın bulunamaması amacıyla da kullanmaktadır. Bu anlamda davayı sadece bir taraf yürütmektedir. Örneğin erkek evi terk etmiş başka bir kadınla yaşıyor olabilir. Yahut evi terk ettikten sonra nerede olduğu bilinmiyor, eviyle, karısıyla ilgilenmiyor olabilir. Böyle bir durumda erkek tarafın kayıtlı ikametgah adresi var ise çekişmeli yani tek taraflı boşanma dosyalarınız sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Karşı tarafın adresini almamış, onun eline tebligat ulaşmamış olmasına hakim bakmayacak, ilk tebligat yapılamadıysa hakim kanunlarda usulüne uygun düzenlenmiş tekrar tebligat yapacak ve muhtarlığa bırakılan tebligat sanki tarafa yapılmış gibi kabul edilerek davaya devam edilecektir. Ancak tarafın kayıtlı bir adresi de yok ise bu durumda boşanma karanın ilanen açıklanması gerekecektir. Bu durum da sürecin biraz daha uzamasına neden olacaktır.

Ayrıca tek taraflı boşanma dosyalarında karşı tarafın beyanda bulunmaması, davalının duruşmaya gelmemesi, boşanma davası açısından aleyhe bir durum oluşturmaz. Cevap dilekçesi vermeyen, kendisini savunmayan kişin dava dilekçesinde yazan her türlü iddiaya itiraz ettiği kabul edilir. Yeni bir iddia ileri sürmemiştir ancak dava dilekçesinde yazan hususların doğru olmadığını ileri sürdüğü kabul edilmektedir.

Yukarıda detaylıca açıklanan tüm bu sebeplerle tek taraflı boşanma davalarının süreleri her dosyaya göre farklılık gösterecektir. Boşanma davanızın kısa sürede sonuçlanması ve hukuki anlamda hak kaybına uğramamanız açısından mutlaka tercih edeceğiniz en iyisi boşanma avukatından yardım alınız.

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur ?

Bu hususta yazımıza başlamadan önce mutlaka tazminat hususuna değinmek gerekmektedir. Tazminat, boşanma davasının açılmasından sonra yapılacak kusur araştırmaları ve tespitleriyle hakimin takdir yetkisinde olan bir husustur. Bu anlamda tarafların önemle yapmaları gereken şey evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kendilerinin kusurlu olmadığını ispat etmeleridir. Bu ispat ise mutlaka alanında uzman en iyi boşanma avukatları tarafından yapılmalıdır. Peki konumuza dönersek , boşanma davasında tazminat ödenmezse ne olur ?

Tazminat, maddi ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Boşanmada maddi tazminat, boşanmanın gerçekleşmesi ile yoksulluğa düşecek olan tarafa verilecek olan tazminattır. Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma sebebiyle zedelenecek olan tarafın maddi tazminatı isteyebilmesi için evlilik birliğinin sonlanması ile gelirinde düşüş yaşanacağının kabulü ve tazminat ödeyecek olan kişinin kusurunun ispat edilmiş olması gereklidir. Kısaca tazminat isteyen tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olduğunun ispatı gerekecektir. Aynı durum boşanmada manevi tazminat konusunda da geçerlidir. Daha önceden bahsettiğimiz (bknz. Boşanma makalemiz.) boşanma davasının mutlaka alanında uzman  Ankara boşanma avukatı tarafından takibinin ne derece önemli olduğu bir kez daha görülmektedir. Zira boşanma dava sürecinin kötü yönetilmesi ve kusurlu sayılması halinde karşı taraf hem maddi hem de manevi tazminata hak kazanabilmektedir. Manevi tazminat ise, evlilik birliği süresince yaşanan kişilik haklarına saldırı, üzüntü, keder gibi olaylara istinaden kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafa verilen tazminat türüdür.

Maddi ve manevi tazminatın miktarının belirlenmesi hakimin takdir yetkisindedir. Tarafların sosyal kültürel ekonomik durum araştırmalarının yapılması, mal varlıklarının durumu, gelirleri, kazançları ve sonrasında bakmakla yükümlü oldukları kişiler, giderleri ve evlilik birliği içerisinde yaşanan olaylar bütün bir şekilde değerlendirilerek maddi ve manevi tazminatın miktarına karar verilir.

Boşanma sonrasında karar verilen maddi ve manevi tazminatın ödenmesi için gerekçeli kararın yazılması beklenmelidir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonrasında karar da kesinleşmesine rağmen taraflar tazminatı ödemiyorlar ise tazminat hakkına sahip olan kişi yetkili mercilere başvurarak tazminat alacağı hakkında icra takibi başlatmalıdır.

Boşanmada Erkek Tazminat İsteyebilir mi ?

Boşanma davasında tazminat isteyebilmek için kadın ya da erkek olmanın bir önemi bulunmamaktadır. Her iki tarafta gerekli koşulların sağlanması halinde tazminat isteyebilmektedir. Örneğin Etimesgut boşanma davasında kadın evi terk etmiştir ve başka biriyle yaşıyordur. Uzman boşanma avukatı tarafından açılacak boşanma davasında durumun önemi hakkında hakim ikna edilirse erkek de tazminat isteyebilecektir.

Çalışan Kadın Tazminat Talep Edebilir mi ?

Çalışan kadın boşanırken tazminat alabilir mi ? Maddi ve manevi tazminatın şartları yukarıda detayla anlatıldığı üzere şartlar oluşuyorsa kadın çalışmasına rağmen tazminat alabilir. Maddi tazminat hususunda kadının evlilik birliğinden beklediği menfaatlerin azalacağını ispat etmesi gerekecektir. Ancak manevi tazminat tarafların ekonomik durumlarından tamamen bağımsız olup karşı taraf kusurlu ise kadın çalışsa da çalışmasa da manevi tazminata hak kazanacaktır.

Boşanma Davasında Tazminat Ödenmezse Ne Olur yazımızın sonuna geldik. Boşanma Davaları ile ilgili diğer yazılarımıza blogumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bizlere sık gelen sorulardan birisi de Boşanan Baba Çocuğunu Ne Zaman Görebilir sorusudur. Boşandıktan sonra baba çocuğu görme hakkı
elde eder mi , boşanma sürecinde baba çocuğu görme hakkı var mıdır bu soruların yanıtlarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Boşanan Baba Çocuğunu Ne Zaman Görebilir ?

Boşanma davası esnasında tarafları istekleri doğrultusunda hakim velayet hususunu detaylı bir şekilde değerlendirecektir. İki tarafta velayeti istiyor ise hakim dosya ile ilgili mutlaka bir sosyal hizmet uzmanı ve pedagog görevlendirecek ve çocukla, anne ve babayla yapılan görüşmeler sonrasında çocuğun üstün yararı da gözetilerek velayete karar verilecektir. Velayet kendisine verilmeyen taraf ile çocuk arasında ise kişisel ilişki tesisine karar verilecektir.

Genelde annelerin çocukların bakım ve sorumluluklarıyla daha yakından ilgilendiği varsayıldığından bu hususta babaların çocuklarla ne zaman görüşeceği sıklıkla merak edilen konulardan birisidir. Ancak burada yapılan açıklamalar sadece babalar açısından değil, velayet kendisinde olmayan anne ve babanın çocukla ne zaman görüşeceğine ilişkin açıklamalardır.

Boşanan Baba Çocuğunu Ne Zaman Görebilir ? Velayet kendisinde olmayan baba ya da anne, mahkemenin boşanma davası sonrasında hakimin hükmedeceği karar doğrultusunda çocuğunu görebilecektir. Bu anlamda en önemli husus dava süresince tarafların kendilerini doğru bir şekilde ifade etmiş olmalarıdır. Doğru beyanlarla desteklenen cevap dilekçeleri sonrasında hakim uygun görmesi halinde velayeti vermediği tarafın iş yaşamına, tatil günlerine, isteklerine göre kişisel ilişki tesisi kuracak, çocukları o günlerde görmesine karar verecektir.

Türk hukuk sisteminde sıklıkla ortak velayet benimsendiğinden dava süresince çocukla kişisel ilişki tesisi genelde sosyal hizmet uzmanlarıyla yapılan görüşmelere kadar bekletmektedir. Pedagoglar ve sosyal hizmet uzmanlarının düzenledikleri rapor sonrasında hakim geçici olarak velayetin bir tarafa bırakılmasına ve diğer taraf açısından da kişisel ilişki tesisine karar vermektedir.

Babanın çocuğunu görmesine izin verilen günlerde anne çocuğunu babaya göstermezse yapılacak ilgili şikayet üzerine çocuğu kendisine göstermeyen tarafa tazyik hapsi uygulanmaktadır. Kanun koyucu bu maddeyle çocuğun kendisine gösterilmemesini bir bahane olarak kabul etmemekte, çocuğu göstermeyen tarafa ağır cezalar vermektedir. Bununla da aile birliğinin önemi vurgulanmakta, boşanmanın olması halinde dahi çocuğun kişisel gelişimi gözetilerek anne ya da babayla sürekli iletişim halinde kalması sağlanmaktadır.

Boşanan Baba Çocuğunu Ne Zaman Görebilir yazımızı burada noktalıyoruz. Çocuğunu göremeyen anne ya da babanın bu evrede mutlaka alanında uzman avukatlardan yardım almasını tavsiye etmekteyiz.

Boşanan Baba Çocuğunu Ne Zaman Görebilir yazımız ilginizi çektiyse, bu yazılarımızı da tavsiye ederiz :

 

Çekişmeli Boşanma Nedir, Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıldır ?  Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer 2019 – Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter  – Taraflar evliliklerinin yürümeyeceğini düşünmeleri ile boşanmaya karar verebilirler. Boşanma Medeni kanunumuz çerçevesinde evlilik birliğinin resmi olarak bitirilmesi demektir. Çekişmeli boşanma davaları ile ilgili en kapsamlı makalemizde aradığınız tüm bilgileri bulacaksınız.

Çekişmeli Boşanma Nedir

Ancak boşanma hususunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, bazen boşanmanın aslı ile bazen de nafaka, velayet, tazminat gibi feri hususlarında ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde açılan davalara çekişmeli boşanma davaları denir.

Çekişmeli boşanma davalarında mutlaka anlaşılamayan bir veya birkaç husus bulunmaktadır. Taraflar dava sürecinde öncelikle evliliğin temelinden sarsılmasında kendilerinin kusurlu olmadığını ispat etmeye çalışmaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır çekişmeli boşanma davası nasıl yapılır çekişmeli boşanma davası nerede açılır avukatsız çekişmeli boşanma davası nasıl açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır 

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır ? Çekişmeli boşanma, ve ferileri hususunda anlaşamayan taraflardan birinin yetkili ve görevli mahkemeye başvurması ile açılır.  Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri, Aile mahkemelerinin olmadığı adliyelerde asliye hukuk mahkemeleridir.

Çekişmeli boşanma davalarında yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte oturduğu yer yahut taraflardan birinin ikametgahı mahkemesidir. Yetkili ve görevli mahkemeye hitaben düzenlenmiş 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye başvurulup gerekli harçların yatırılması ile dava açılmış olacaktır. Bu anlamda oluşturulacak çekişmeli boşanma dava dilekçesi büyük önem taşımaktadır. Dava dilekçesinde yapılacak bir yanlışlık yahut sonradan giderilemeyen bir eksiklik davanın kaybedilmesine neden olabilecektir. Bu anlamda kişiler de en çok karşılaştığımız problem hukuki bilgiden yoksun şekilde düzenlenen kimi zaman hukuki hiçbir bilgi birikimi olmayan kişilere, arzuhalcilere yazdırılan dava dilekçeleriyle açılan boşanma davalarının reddidir. Boşanma davasının reddedilmesi hem maddi hem manevi olarak tarafları yıpratmaktadır. Kaldı ki reddedilen boşanma davalarının üstüne aynı sebeple 3 yıl içerisinde dava açılamayacağı düşünüldüğünde oluşturulacak dava dilekçesinin ne derece önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır.

Bir nüshası kendisinde bir nüshası mahkemede bir nüshası ise karşı tarafa gönderilmek üzere düzenlenen 3 nüsha dilekçe ile mahkemeye yapılan başvurular sonrasında bildirilen delillere, tanıklara, toplanması istenilen evraklara göre hesaplanacak başvuru ve peşin harçların yatırılması ile dava açılmış sayılacaktır.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde davacının kimlik bilgileri, davalının kimlik bilgileri, evliliğin bitmesine sebep olacak olayların Yargıtay kararları ışığında açıklanması, dayanılan deliller açık bir şekilde belirtilmelidir.

Davanın açılması ile hakim önüne gelen dosyada dava dilekçesinin dava şartlarını taşıyıp taşımadığını araştıracak ve dilekçeler teatisine geçilecektir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk hukuk sisteminde hukuki hiçbir davanın açılması ve takip edilmesi reşit kişiler açısından zorunlu değildir. Ancak çekişmeli boşanma davaları hukuki bilgi birikimi gerektiren davalardır. Bu davaları tarafların tek başlarına yürütmeleri ve dava sonunda istenilen kararı almaları oldukça zordur. Yazılacak dava dilekçesinin içeriğinin nasıl oluşturulacağı çok önemli olduğu gibi cevap dilekçesi, karşı dava dilekçesi, replik ve düplik dilekçeleri son derece uzmanlık gerektiren dilekçelerdir. Delillerin bildirilmesi, hangi delillerin toplanmasının Yargıtay kararları ışığında işe yarayacağının tespiti ancak alanında uzman bir avukatın yapabileceği işlemlerdir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarınızı mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından takip edilmesini öneririz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Olmalıdır ?

Çekişmeli boşanma davasının usulüne uygun düzenlenmiş bir dilekçeyle yetkili ve görevli mahkemeye başvurularak açılması akabinde mahkeme öncelikle dava dilekçesinin dava şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakacak, eksiklik varsa giderilmesini talep edecektir. Sonrasında tarafların sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları yapılarak ön bilgiler toplanacak ve dosya hakkında gerekli incelemelere başlanacaktır. Taraflar tarafından dava dilekçesi, cevap dilekçesi, replik dilekçesi, düplik dilekçesi olarak ikişer kez dilekçelerinin süreleri içerisinde sunulması akabinde mahkeme ön inceleme duruşması için gün tayin edecek ve taraflar mutlaka bu duruşmada hazır olacaklardır. Kendilerini vekille temsil ettiren kişilerin duruşmaya katılmalarına gerek bulunmamaktadır. Vekillerinin duruşmaya katılması yeterlidir.

Gerekli delillerin dosyada bulunduğuna kanaat getirildiğinde ve süresi kaçırılmadan toplanması gereken tüm evraklar dosyaya bildirildiğinde hakim tahkikat aşamasına geçecek ve dosyanın içeriğini inceleyerek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kimin kusurlu olduğunu yahut özel sebeplere dayanılıyorsa dayanılan sebebin doğruluğunu araştırmaya başlayacaktır. Bu anlamda tanık dinletmek, dosyanın münderecatı açısından gerekli olan, mahkemeye gereksiz iş yükü yüklemeyecek tüm evrakların mutlaka dosyaya sunulması gerekli olacaktır.

 

Tanıkları dinleyen, delilleri değerlendiren hakim dosya içeriğine göre karar verecektir. Boşanmaya yeterli sebep bulunmaması halinde yahut davayı açan kişinin kendini yeterince ifade edememesi halinde davanın reddedilme olasılığı bulunmaktadır. Bu anlamda taraflar “ikimizde boşanmak istiyoruz, hakim mutlaka boşar” düşüncesiyle hareket etmemelidir. Çekişmeli boşanma dosyalarında iki taraf istese dahi usulüne uygun açılmayan ve hukuki mesnetten yoksun tüm davaların reddedilme olasılığı vardır. Bu sebeple çekişmeli boşanma dosyaları mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından titizlikle takip edilmelidir.

 

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davası esnasında nafaka, velayet, kişisel ilişki tesisi gibi taleplerin bulunması halinde bunlar süresi geçirilmeden mutlaka dilekçe ile hakimden talep edilmelidir. Hakim tarafların ekonomik durum araştırmasını yaptıktan sonra talep olması ve gerek görmesi halinde öncelikle geçici olarak nafakaya ve velayete hükmedebilecektir. Anılan geçici nafaka ödenmemesi halinde icra takibine konu edilebilecek ve tahsilatı sağlanabilecektir.

Çekişmeli boşanma dosyaları hem daha zor, hem de daha uzun bir süreçtir. Bu davalar bazen 24-36 aya kadar sürebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasının kabulü veya reddedilmesi halinde mahkemenin kararı yazmak için bir aylık süresi vardır. Kararın yazılmasını ve kendilerine tebliğini takip eden iki hafta içinde tarafların karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. Verilen kararda haksızlık ve hukuka aykırılık olduğunu düşünen taraf anılan itirazlarını Yargıtay’ın emsal kararlarıyla desteklemelidir. Kararın Bölge Adliye Mahkemelerinden ve Yargıtaydan onanıp gelmesi halinde dosya ilk derece mahkemesinin verdiği şekilde karara çıkacak, bozulması halinde ilk derece mahkemesi ya üst derece mahkemesinin kararına uyarak yeniden karar düzenleyecek ya da ilk kararında direnerek dosyayı tekrar gönderecektir.

Taraflar farklı sebeplerden boşanmaya karar vermeleri akabinde eski hayatlarından kurtulmak, kendilerine yeni yol çizmek için boşanma dosyalarının en kısa sürede bitmesini isterler. Bu durum da müvekkillerimiz tarafından sıklıkla “boşanma davaları ne kadar sürer, çekişmeli boşanma kaç celsede biter ” sorularıyla karşılaşmamıza neden olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter ?

Çekişmeli boşanma dosyaları iki tarafın boşanmanın asli ve feri hususlarında anlaşamaması üzerine açılan davalar olduğundan anlaşmalı boşanma dosyalarına göre çok daha uzun sürmektedir. Bu anlamda net bir süre vermek çok zor olmakla birlikte aşağıda değindiğimiz hususlar gereğince davaların da süreleri farklılık göstermektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında dilekçeler teatisinin bitmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemeleri, sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları, sosyal hizmet uzmanlarıyla görüşmeler olduğundan sürenin kısa olması beklenemez. Yapılacak her bir işlem bütün çekişmeli boşanma dosyalarına uygulandığından ve açılan boşanma dosyalarının çokluğu da alenen bilinen bir gerçek olduğundan mahkemeler oldukça yoğun olmakta ve en iyi ihtimalle iki celse arası en az 2 ay civarında sürmektedir. Bu sebeple Çekişmeli boşanma kaç celsede biter sorusuna cevap olarak  ortalama 6-7 celsede bitecek olan boşanma dosyaları en az 1 yıl civarında sürmektedir.

Gösterilen tanıkların ve toplanan deliller için yazılan müzekkerelerin sayısı gibi hususlarda dosyanın ne kadar süreceğine etki etmektedir. Oldukça önemli iddiaların varlığı ve dosyanın münderecatı gereğince çok sayıda tanık gösterilmesi durumunda dosyalar ortalama 2 yıl civarında sürmektedir. Boşanma dosyalarını taraflar kendileri takip etmesi halinde işin usulünü bilmemeleri nedeniyle kimi zaman 4-5 yıla kadar uzamaktadır. Bu sebeplerle dosyanızın en kısa sürede bitirilmesi için yine alanında uzman, aile hukukunda özellikle boşanma ile ilgilenen bir avukatla takip edilmesini önermekteyiz.

Çekişmeli boşanma kaç celsede biter, ne kadar sürede biter sorularına verilen cevap davanın açıldığı mahkemeye göre de farklılık göstermektedir. Çok yoğun çalışan büyükşehir de bulunan adliyede açılan boşanma dosyalarının küçük adliyelere göre daha uzun süreceği aşikardır. Örneğin Ankara Batı Adliyesi, sorumlu olduğu Eryaman, Sincan, Etimesgut, Ayaş, Yenikent gibi ilçeler bakımından oldukça kalabalık bir kesime hitap ettiğinden Ankara Batı Adliyesinde boşanma davaları ortalama 12-24 ay arasında sürmektedir. Ancak Kazan Adliyesinde boşanma davaları çok daha kısa sürede bitebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi Durum İncelemesi

Çekişmeli boşanma davalarında maddi konular boşanmak isteyen tarafların akıllarını en fazla kurcalayan konulardandır. Çekişmeli Boşanma Davasında Maddi Durum İncelemesi de bu konulardan biridir. Çünkü taraflardan hangisi nafaka verecek, hangisi tazminat ödeyecek veya bu yükümlülüklere tabii mi değil mi bilmek istenmektedir. Ankara Boşanma Avukatı Tülin Babaoğlan Yılmaz olarak bu sorulara cevap verdik.

Boşanma davası ile taraflar birbirinden maddi taleplerde bulunabilmektedirler. Şartların oluşması halinde maddi taleplerin miktarının tayininde hakimin dikkate alacağı en önemli ölçüt tarafların sosyal, kültürel, ekonomik durum araştırmasıdır. Davanın açılmasıyla birlikte hakim tarafların maddi durumlarının da belirlenmesi amacıyla isteyeceği araştırma için kolluk kuvvetlerine müzekkere yazılmasına karar verir. Tarafların ikametgahlarına en yakın kolluk görevlileri tarafından sosyal, kültürel, ekonomik durum araştırması için tarafları arayarak, ya evlerine gidecek ya da kendilerini karakola çağıracaktır. Taraflara bu araştırma kapsamında sorulacak soruların birkaç örneği şu şekildedir:

  1. Tarafların maddi geliri

  2. Hangi işte çalıştıkları, çalışma şartları

  3. Ne kadar maaş aldıkları

  4. Maaş dışında gelirlerinin olup olmadıkları

  5. Kiminle birlikte yaşadıkları

  6. Beraber yaşadıkları kişilerin maddi durumları, çalışma şartları

  7. Oturduğu evin durumu, kira olup olmadığı

  8. Gayrimenkullerinin listesi

  9. Tarafların öğrenim durumları

  10. Tarafların iş yapmaya engel fiziksel engellerinin olup olmadığı

Çekişmeli boşanma dosyalarında yapılacak bu inceleme tarafların her ikisi içinde yapılacaktır. Dava sonunda talep edilen maddi manevi tazminat, nafakai velayet gibi hususlara karar verilirlen göz önünde bulundurulacak en önemli ölçütlerden birisi budur. Örneğin; tarafın sosyal kültürel ekonomik durumu ne kadar iyi ise velayet hakkının alınmasına o kadar yakın olacaktır. Örneğin 10 yaşında bir çocuğun annesi Sincan da ev hanımı, babası Etimesgutta aylık 10.000 TL gelirle çalışan bir kişi ise, baba da velayet hakkına sahip olabilecektir. Bu durumda velayet ile ilgili diğer koşulların sağlanması hakinde müşterek çocuğa babanın da iyi bakabileceği varsayılır.

İstenilen maddi ve manevi tazminatın miktarının tayininde de yapılan bu araştırmanın önemi çok büyüktür. Zira tazminat ödeyecek kişinin yüksek miktarda gelirinin olması, gayrimenkullerinin bulunması halinde boşanan diğer tarafın boşanmayla uğrayacağı menfaatlerin kaybının da çoğalacağı kabul edildiğinden tazminat miktarı yükselecektir. Ancak kişi asgari ücretle çalışıyor ise verilecek tazminat miktarı da buna göre belirlenecektir.

Görüldüğü üzere Çekişmeli boşanma davaları usuli ayrıntıları çok olan ve uzmanlık gerektiren davalar olup mutlaka bir boşanma avukatıyla çalışılması gerekmektedir.