Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa 2019 yılında nasıl değişti ? Uyuşturucu Yeni Yasa  2019 yılı içerisinde bu davalardan yana ceza alanlar için oldukça kritik öneme sahip. Ankara uyuşturucu davalarına bakan avukatlar arasında yer alan Tülin Babaoğlan Yılmaz sizler için yazdı.

Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa 2019

Uyuşturucu cezaları yeni yasa 2019

Uyuşturucu ile yakalanan bir kişinin en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan mı yoksa uyuşturucu ticareti suçundan (uyuşturucu satmak suçu) mı yargılanacağıdır. Günümüzde birçok insan kendisini savunamadığından ve doğru ifade edemediğinden bu konuda mağdur olmakta hatta bazen sadece uyuşturucu kullanan bir kişinin ticaretten yargılandığı olup 10-15 yıl ceza aldığı görülmektedir. Bu sebeple şüphelilerin böyle bir yakalanmanın varlığı halinde hiç zaman kaybetmeden alanında uzman ceza avukatıyla çalışması şarttır.

Uyuşturucu cezaları yeni yasa ile birlikte kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Görüldüğü üzere uyuşturucu madde kullanmak aslında madde metninin özünde inildiğinde suç değildir. Ancak uyuşturucu madde kullanmak için uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suç sayılmaktadır. Bu sebeple de kanunlarımız ilk kez uyuşturucu maddeyi kullanmak için bulunduran kişilere öncelikle tedavi hakkı tanımaktadır. Kişi denetimli serbestlik kurallarına uyar, herhangi bir ihlal yapmaz ise kamu davası açılmayacaktır.

Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa olarak Uyuşturucu madde ticareti suçu ‘nda ise Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu madde para cezası da yaklaşık 20-40 bin arasına tekabül etmektedir.

Görüldüğü üzere iki suçun cezası arasında kişiyi hürriyetinden yoksun kılacak yıllar ve cidi anlamda ödenecek miktarlar bulunmaktadır. Çoğu zaman uyuşturucu maddeyi sırf kullanmak için alan kişinin ticaretten yargılandığına şahit olunmaktadır. O yüzden her dosyanın münderecatı ayrıca ve titizlikle değerlendirilmeli, uyuşturucu kullanmak mı ticaret mi hangisi olduğu hususunda Yargıtay’ın benimsediği görüşler doğrultusunda savunma yapılmalıdır.

Benimsenen kriterler anlamında, uyuşturucu maddenin bulunduğu yer, uyuşturucu maddenin miktarı, uyuşturucu ile yakalanan kişinin sabıkası, ihbarlar, uyuşturucu maddenin çeşidi, tanıklar, uyuşturucu madde bulunduran kişinin saikinden bahsedilebilir.

Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa için tüm bu sayılanlar bir bütün olarak değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmelidir. Ancak belirtmek gerekir ki iki suç arasında çok büyük bir fark olduğundan kriterlerin sağlanmaması yahut çelişkide kalınması halinde kişiye uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, bulundurmak suçlarından işlem yapılmalıdır. Aksi halde ceza hukukumuzun evrensel ilkesi olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi ihlal sayılacaktır.

Özellikle ceza dosyaları bir kişinin tek başına takip etmesinin, dosya kapsamında daha önceden verilmiş benzer Yargıtay kararlarına hakim olması çok zordur. Bu sebeple de bu suçlardan yargılanan kişilerin mutlaka alanında uzman ceza avukat ‘ları ile çalışmasını tavsiye ederiz. Kişiler dosyaları için güvendikleri en iyi ceza avukatı ile çalışmalıdır.

Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa makalesi İçerisinde Geçen Konular: 

  • Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa 2019
  • Uyuşturucu Cezaları 2019
  • Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl 2019
  • Uyuşturucu Yeni Yasa 2019

Türk Ceza Kanunu’nun 192.maddesinde etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiş ve şu hükümlere yer verilmiştir:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.”

Görüldüğü üzere uyuşturucu maddelerle ilgili kanun koyucu özel bir etkin pişmanlık hükümlerine yer vermiştir. Etkin pişmanlık hali ancak suç tamamlandıktan sonra gösterilebilir. Teşebbüs aşamasında kalmış bir suçla ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Etkin pişmanlığın varlığı işlenen fiilin suç olma özelliğini ortadan kaldırmamakta sadece duruma göre faile ceza verilmemesini sağlamaktadır.

Failin TCK 192/1 maddesine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Cezasızlık hali öngören etkin pişmanlık hali için ilk şart kişinin suçu işlemiş olması gerektiği, ikinci şart ise soruşturma başlamadan etkin pişmanlığın gösterilmesi gerektiğidir. Bir diğer şart ise failin, diğer suç ortakları ve uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerler hakkında bilgi vermesi gerektiğidir. Ve de verilen bilgilerin suç ortaklarının yakalanmasını ya da uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesini sağlaması gerektiğidir.

TCK 192/2 maddesine göre etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için ise kişinin suçun haber alınmasından önce etkin pişmanlıkta bulunması ve bu maddeleri kimden ne zaman ve nerede aldığı hususunda detaylı açıklama yapılması gerekmektedir .Bu durumda gösterilen etkin pişmanlık hali de cezayı kaldıran şahsi sebep olarak karşımıza çıkmaktadır.

TCK 192/3 maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hali isse cezada indirim yapılmasını sağlayan etkin pişmanlık hallerindendir. Bu maddede anılan pişmanlık hükümlerinin de uygulanabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Fail 188 ve 191. Maddedeki suçlardan birini işlemiş olmalı, hizmet ve yardım fail tarafından gönüllü olarak soruşturma ve yargılama makamlarına yapılmalıdır. Bu yardım hüküm verilmesinden önce fakat suçun işlenmesinin resmi makamlar tarafından öğrenilmesinden sonra yapılmalıdır. Verilen bilgi suç araştırması açısından işe yarar nitelikte olmalıdır. Bu maddede düzenlenen etkin pişmanlık hali cezayı tamamen ortadan kaldırmamakta ancak cezada indirim yapılmasını sağlamaktadır.

192/4. Maddede düzenlenen etkin pişmanlık hali ise kişinin tedavisini öngören cezalandırılmasını ortada kaldıran bir haldir. Bu maddeden yararlanmak için fail kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundum suçunu işlemiş olmalı, bizzat resmi makamlara başvurusu olmalı, fail uyuşturucu madde kullanmış olmalı ve başvuru fail hakkında soruşturma başlatılmadan önce yapılmış, fail de tedaviyi istiyor olmalıdır. Bu koşulların sağlanması halinde fail cezalandırılmayacaktır.

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK YA DA KULLANMAK SUÇU

Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir: “Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 171. Maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.” Uyuşturucu kullanmanın cezası kanunlarımızda bu şekilde düzenlenmiştir.

Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere uyuşturucu madde kullanmak cezai anlamda bir yaptırıma tabi tutulmamış, öncelikle kişilere uyuşturucu maddeden kurtulmak için tedavi denetimi şart koşulmuştur. Kanun koyucu uyuşturucu madde kullanmanın öncelikle kişilerin kendilerine, sosyal hayatlarına, çevrelerine ve sağlıklarına zarar veren bir alışkanlık olması sebebiyle kişileri bu maddelerin etkisinden kurtarmayı amaçlamıştır. Bu durum uyuşturucu madde kullanmanın suç olmadığı anlamını göstermemektedir. Zira uyuşturucu madde kullanmak da TCK kapsamında suçtur ancak cezai yaptırımı öncelikle denetimli serbestliktir. Kişi denetim süresince herhangi bir ihlal de bulunmazsa ceza infaz edilmeyecektir.

TCK 191. Maddenin düzenlenmesi ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmanın suç olarak tanımlanmasıyla öncelikle kamunun sağlığı korunmaya çalışılmıştır. Zira uyuşturucu kullananların artmasıyla hem genel toplum sağlığı tehlikeye girecek hem de uyuşturucu madde kullanan kişilerin suça karışma olasılığı artar. Uyuşturucu maddenin yarattığı yoksunluk hissi ile maddeye ulaşmak için her şeyi göze alan kişilerin değişik suçlar işleyerek toplum huzurunun bozulmasını sağladıkları kabul edilir. Anılan sebeplerle kanun koyucu uyuşturucu maddeyi kullanmak için satın alan, bulunduran, kabul eden kişiyi öncelikle hapis cezasıyla cezalandırmanın toplum refahı için gerekli olmadığı, kişilerin tedavi edilmesi halinde kamunun sağlığının daha etkin şekilde korunacağını kabul etmiştir.

Uyuşturucu Satın Alma Cezası

Uyuşturucu satın almak tabirinden; bir kimsenin başkasına ait uyuşturucu ve uyarıcı maddenin mülkiyetini ve zilyetliğini ruhsatsız yahut ruhsata aykırı şekilde bedeli karşılığında alması anlaşılır.Kabul etmek tabirinden, bir kişinin bu maddeleri bedel ödemeden üzerine alması anlaşılacağı gibi bulundurmak tabirinden ise bu maddelerin fiili olarak egemenliği altında olması anlaşılmaktadır.

Bu şartların taşınması ile başlatılan soruşturmada kişinin uyuşturucu madde kullanma suçunu işlediği varsayılıyorsa şüpheli hakkında CMK nun 171. Maddesindeki şartlar aranmaksızın beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Müvekkillerimiz tarafından sıklıkla karşılaştığımız “uyuşturucu kullanmanın cezası ertelenir mi?” sorusunun cevabı da bu şekilde verilmiş olmaktadır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında en az bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilecektir. Bu süre Cumhuriyet savcısının karar vermesi halinde üçer aylık dönemlerle en fazla bir yıl süre daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde şüpheli düzenli olarak tedavilerini görmek belirli aralıklar kan, idrar vs. testlerini vererek uyuşturucu kullanmadığı delillendirmek zorundadır.

Şüpheli bu süreler zarfında uyuşturucu madde kullanmazsa açılmasının ertelenmesine karar verilen dava kovuşturmaya yer olmadığına dair bir kararla sonuçlanacaktır. Ancak uyuşturucu kullanılması halinde ilk dosya hakkında kamu davasının açılmasına karar verilecektir. İkinci kullanım ayrı bir suç teşkil etmeyecek olup şüpheli ilk kullanımından dolayı yargılanacaktır.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu kullanmak suçunun zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Sizlerden çok gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bu yazımızın ana konusu Uyuşturucu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi olacak. Uyuşturucu cezası para cezasına çevirilebilir mi ?

Uyuşturucu Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu düzenlenmiş olup, anılan maddenin ilk fıkrası şu şekildedir: “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal ve ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Uyuşturucu madde ticaretinin düzenlendiği kanun maddesi açık olup, bu konuda ayrıca hapis cezasının para cezasına çevrilmesi hususuna da değinmek gerekir.

Türk ceza kanunumuz dört farklı şekilde para cezası verilmesini öngörmektedir.

Bunlardan birincisi doğrudan adli para cezası verilmesidir. Burada TCK da herhangi bir suçun yaptırımı olarak kanun koyucu başka bir ceza yerine doğrudan adli para cezası verilmesini kabul etmiştir. Bu tarz suçlarda başka bir yaptırım gündeme gelmeden hakim kanunlarda yazan miktarlarda para cezasına hükmedecektir.

İkinci para cezası çeşidi seçenek yaptırım olarak öngörülen para cezasıdır. Burada TCK, bir suçun yaptırımı olarak hakime ya para cezası vermeyi ya da hapis cezası vermeyi kararlaştırma yetkisi vermiştir. Burada hakim bu cezaların ikisine birden karar veremeyecektir ve hangi cezayı vereceği hakimin takdirine kalmıştır. Sanığın mahkemedeki durumu, sicili, pişmanlığı bu hususa etki edecektir.

Üçüncüsü, hapis cezası ile birlikte hükmedilen para cezalarıdır. TCK da uyuşturucu madde ticareti suçu bu maddeye örnektir. Zira yukarıda da bahsedildiği üzere bu suçun yaptırımı 20-30 yıl arası hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasıdır. Bu durumda hakim ikisinden birisine değil, ikisine birlikte karar vermek zorundadır.

Dördüncü çeşidi ise hapis cezasının para cezasına çevrilmesidir. Kasten işlenen suçlarda 1 yıl ve altındaki hapis cezalarının adli para cezalarına çevrilebileceği kabul edilmektedir. 30 günün altındaki hapis cezalarının ise adli para cezasına çevrilmesi zorunludur. Taksirli suçlarda ise hapis cezasının günü ne olursa olsun adli para cezasına çevrilebilmektedir. Bu tür suçlarda kanun koyucu hakime takdir yetkisi vermektedir.

Uyuşturucu madde ticareti suçunun yaptırımı, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezasıdır. Bu sebeple uyuşturucu madde ticareti suçunda verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Anlatıldığı üzere yargılama sonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı kabul edilen sanığa hem hapis cezası hem de para cezası verilecektir.

Uyuşturucu madde kullanmak için bulundurmak suçunda ise durum tamamen farklıdır. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan başlangıçta denetimli serbestlik uygulandığı ve denetim süresinde herhangi bir ihlal yapılmaması şartı ile kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilecektir. Bu konularda uzman bir uyuşturucu davalarına bakan avukata danışmanız her zaman sizin için daha faydalı olacaktır.

Uyuşturucu madde kullanmak veya ticaretini yapmaktan dolayı ceza alan, uyuşturucu madde kaynaklı ceza davaları içerisinde olan birçok kişi mevcut ve bu konular ile alakalı çok sayıda soru alıyoruz. Bu yazımızdaki konu ise Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları hakkında olacak. Avukat Tülin Babaoğlan Yılmaz olarak uyuşturucu davaları ile ilgili danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır. İletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları

Uyuşturucu madde ticareti suçu şartları ve unsurları şunlardır. Bu unsurların varlığı halinde suçun uyuşturucu kullanmak değil, uyuşturucu madde ticaretini, uyuşturucu kaçakçılığını oluşturduğu kabul edilir.

“Uyuşturucu Madde Ticaretinden nasıl beraat edilir?” “uyuşturucu kaçakçılığından nasıl beraat edilir?” “Uyuşturucu suçundan nasıl beraat edilir?” Soruları müvekkillerimiz tarafından sıklıkla karşılaştığımız soru olması nedeniyle uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları değerlendirirken bu sorulara da yanıt vermiş olacağız.

  1. Uyuşturucu madde miktarı

Uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişinin uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği varsayılarak yargılanması için dikkat edilecek ilk husus uyuşturucu maddenin miktarıdır. Buncan zamandır yerleşik içtihatlara göre Adli Tıp Kurumunun da verdiği istatistiki bilgilere göre uyuşturucu bağımlısı bir kişinin her seferinde 1-1.5 gr dan günde üç kez uyuşturucu madde kullanması normal sınırlar dahilinde kabul edilir. Günlük belirli gramlardan hesaplanmak üzere uyuşturucu madde kullanan kişilerin birkaç aylık uyuşturucu maddeyi ihtiyaten yanlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlerde bulundurmaları da incelenen binlerce dosya kapsamında hayatın akışında olağan karşılanmaktadır. Bu belirtilenler dışından kişinin kişisel kullanımı dışında bir miktarla yakalanmaları, bulundurmaları halinde suçun uyuşturucu madde ticareti kapsamında kaldığından bahsedilmektedir. Çok yüksek miktarda uyuşturucu ile yakalanan kişilerin bunu kişisel kullanımları için bulundurduklarını ispatları için mutlaka alanında uzman ceza avukatlarından yardım almaları gerekebilmektedir.

  1. Uyuşturucu Maddenin Paketlenişi

Yukarıda bahsettiğimiz gibi yerleşmiş içtihatlar gereğince uyuşturucu bağımlısı kişinin belirli miktarlarda uyuşturucuyu üzerlerinde bulundurmaları normal kabul edilse dahi, hassas terazilerle ölçülen, hem aynı gramajda hem aynı paketleniş stilinde uyuşturucu maddelerinin yakalanması halinde uyuşturucu madde ticaretinden bahsedilebilecektir. Yahut maddelerin ele geçirildiği yer ya da yakınında uyuşturucu maddelerin paketlenmesi için kullanılan ambalajların, hassas terazilerin vs ele geçirilmesi de yine uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurlarının oluştuğunu düşündürecektir.

  1. Uyuşturucu Maddenin Bulunduğu Yer

Uyuşturucu maddeyi kullanmak için kişisel amaçları ile bulunduran kişiler maddeleri kolaylıkla erişebilecekleri yerlerde bulundururlar. Bunlar üstleri, evleri, iş yerleri vs olabilir. Ancak yukarıdaki maddelerdeki şartları sağlayan, düzgün şekilde paketlenmiş ve gram olarak kişisel kullanım sınırlarının üstünde kalan uyuşturucu maddeler ardiye, depo, ambar gibi yerlerde bulunması halinde de uyuşturucu madde ticareti suçundan bahsedilebilecektir. Yahut arabanın bulunamayacak yerlerine gizlenen, evlerin en ücra köşelerinde saklanan yüklü miktardaki uyuşturucular için de aynı şey geçerli olacaktır. Burada dikkat edilecek husus Yargıtay’ın kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran kişinin uyuşturucu maddelerini her an kolaylıkla ulaşabileceği yerde bulundurduğunu varsaymasıdır.

  1. Yakalanan Kişinin Saiki

Uyuşturucu madde ile yakalanan kişinin bu maddeyi bulundurmaktaki saiki detaylı bir şekilde incelenmelidir. Kişinin amacı deliller, tanıklar, dosyada mevcut bilgiler ve sanığın ifadesi doğrultusundan değerlendirilmeden karar verilmesi hukuka aykırıdır.

  1. Uyuşturucu Maddenin Çeşidi

Uyuşturucu madde ticareti yeni yasa ile bazı maddelerin cezalarında artırıma gidilmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin sentetik kannabinoid veya bazmorfin olması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu anlamda dosya kapsamında ceza avukatı, savunma avukatı kan örneği alınarak kişinin kullanmak amacıyla mı yoksa ticaret amacıyla mı uyuşturucu madde bulundurduğunun da değerlendirilmesini talep edebilir. Uyuşturucu madde kullanan kimse genelde bir ya da benzer etki gösteren iki değişik uyuşturucu maddeyi bulundurur. Bu nedenle değişik nitelikte ve farklı etkileri olan madde, madde, madde ve amfetamin içeren tabletleri birlikte bulunduran sanığın bunları satmak amacıyla bulundurduğu kabul edilebilir.

Bunlar gibi birçok unsur her dosya ayrı ayrı ve titizlikle incelenip değerlendirildiğinde bir bütün olarak düşünülmelidir. Uyuşturucu madde ticareti suçları ciddi cezaları olan dosyalardır bu dosyalar, doğru savunmaların yapılması için mutlaka tarafların karar vereceği uyuşturucu en iyi ceza avukatı aracılığı ile takip edilmelidir. Yazı içeriği : Uyuşturucu madde ticareti suçu tck, uyuşturucu madde ticareti istinaf dilekçesi örneği uyuşturucu madde ticareti savunma uyuşturucu madde ticareti teşebbüs uyuşturucu madde ticareti hassas terazi uyuşturucu madde ticareti savunma dilekçesi.