Türk Ceza Kanunu’nun 192.maddesinde etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiş ve şu hükümlere yer verilmiştir:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.”

Görüldüğü üzere uyuşturucu maddelerle ilgili kanun koyucu özel bir etkin pişmanlık hükümlerine yer vermiştir. Etkin pişmanlık hali ancak suç tamamlandıktan sonra gösterilebilir. Teşebbüs aşamasında kalmış bir suçla ilgili olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Etkin pişmanlığın varlığı işlenen fiilin suç olma özelliğini ortadan kaldırmamakta sadece duruma göre faile ceza verilmemesini sağlamaktadır.

Failin TCK 192/1 maddesine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması için belirli şartların oluşması gerekmektedir. Cezasızlık hali öngören etkin pişmanlık hali için ilk şart kişinin suçu işlemiş olması gerektiği, ikinci şart ise soruşturma başlamadan etkin pişmanlığın gösterilmesi gerektiğidir. Bir diğer şart ise failin, diğer suç ortakları ve uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerler hakkında bilgi vermesi gerektiğidir. Ve de verilen bilgilerin suç ortaklarının yakalanmasını ya da uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesini sağlaması gerektiğidir.

TCK 192/2 maddesine göre etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için ise kişinin suçun haber alınmasından önce etkin pişmanlıkta bulunması ve bu maddeleri kimden ne zaman ve nerede aldığı hususunda detaylı açıklama yapılması gerekmektedir .Bu durumda gösterilen etkin pişmanlık hali de cezayı kaldıran şahsi sebep olarak karşımıza çıkmaktadır.

TCK 192/3 maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hali isse cezada indirim yapılmasını sağlayan etkin pişmanlık hallerindendir. Bu maddede anılan pişmanlık hükümlerinin de uygulanabilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Fail 188 ve 191. Maddedeki suçlardan birini işlemiş olmalı, hizmet ve yardım fail tarafından gönüllü olarak soruşturma ve yargılama makamlarına yapılmalıdır. Bu yardım hüküm verilmesinden önce fakat suçun işlenmesinin resmi makamlar tarafından öğrenilmesinden sonra yapılmalıdır. Verilen bilgi suç araştırması açısından işe yarar nitelikte olmalıdır. Bu maddede düzenlenen etkin pişmanlık hali cezayı tamamen ortadan kaldırmamakta ancak cezada indirim yapılmasını sağlamaktadır.

192/4. Maddede düzenlenen etkin pişmanlık hali ise kişinin tedavisini öngören cezalandırılmasını ortada kaldıran bir haldir. Bu maddeden yararlanmak için fail kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundum suçunu işlemiş olmalı, bizzat resmi makamlara başvurusu olmalı, fail uyuşturucu madde kullanmış olmalı ve başvuru fail hakkında soruşturma başlatılmadan önce yapılmış, fail de tedaviyi istiyor olmalıdır. Bu koşulların sağlanması halinde fail cezalandırılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.