KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK, BULUNDURMAK YA DA KULLANMAK SUÇU

Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde şu hükümlere yer verilmiştir: “Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 171. Maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.” Uyuşturucu kullanmanın cezası kanunlarımızda bu şekilde düzenlenmiştir.

Anılan madde hükmünden de anlaşılacağı üzere uyuşturucu madde kullanmak cezai anlamda bir yaptırıma tabi tutulmamış, öncelikle kişilere uyuşturucu maddeden kurtulmak için tedavi denetimi şart koşulmuştur. Kanun koyucu uyuşturucu madde kullanmanın öncelikle kişilerin kendilerine, sosyal hayatlarına, çevrelerine ve sağlıklarına zarar veren bir alışkanlık olması sebebiyle kişileri bu maddelerin etkisinden kurtarmayı amaçlamıştır. Bu durum uyuşturucu madde kullanmanın suç olmadığı anlamını göstermemektedir. Zira uyuşturucu madde kullanmak da TCK kapsamında suçtur ancak cezai yaptırımı öncelikle denetimli serbestliktir. Kişi denetim süresince herhangi bir ihlal de bulunmazsa ceza infaz edilmeyecektir.

TCK 191. Maddenin düzenlenmesi ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmanın suç olarak tanımlanmasıyla öncelikle kamunun sağlığı korunmaya çalışılmıştır. Zira uyuşturucu kullananların artmasıyla hem genel toplum sağlığı tehlikeye girecek hem de uyuşturucu madde kullanan kişilerin suça karışma olasılığı artar. Uyuşturucu maddenin yarattığı yoksunluk hissi ile maddeye ulaşmak için her şeyi göze alan kişilerin değişik suçlar işleyerek toplum huzurunun bozulmasını sağladıkları kabul edilir. Anılan sebeplerle kanun koyucu uyuşturucu maddeyi kullanmak için satın alan, bulunduran, kabul eden kişiyi öncelikle hapis cezasıyla cezalandırmanın toplum refahı için gerekli olmadığı, kişilerin tedavi edilmesi halinde kamunun sağlığının daha etkin şekilde korunacağını kabul etmiştir.

Uyuşturucu Satın Alma Cezası

Uyuşturucu satın almak tabirinden; bir kimsenin başkasına ait uyuşturucu ve uyarıcı maddenin mülkiyetini ve zilyetliğini ruhsatsız yahut ruhsata aykırı şekilde bedeli karşılığında alması anlaşılır.Kabul etmek tabirinden, bir kişinin bu maddeleri bedel ödemeden üzerine alması anlaşılacağı gibi bulundurmak tabirinden ise bu maddelerin fiili olarak egemenliği altında olması anlaşılmaktadır.

Bu şartların taşınması ile başlatılan soruşturmada kişinin uyuşturucu madde kullanma suçunu işlediği varsayılıyorsa şüpheli hakkında CMK nun 171. Maddesindeki şartlar aranmaksızın beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Müvekkillerimiz tarafından sıklıkla karşılaştığımız “uyuşturucu kullanmanın cezası ertelenir mi?” sorusunun cevabı da bu şekilde verilmiş olmaktadır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında en az bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilecektir. Bu süre Cumhuriyet savcısının karar vermesi halinde üçer aylık dönemlerle en fazla bir yıl süre daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde şüpheli düzenli olarak tedavilerini görmek belirli aralıklar kan, idrar vs. testlerini vererek uyuşturucu kullanmadığı delillendirmek zorundadır.

Şüpheli bu süreler zarfında uyuşturucu madde kullanmazsa açılmasının ertelenmesine karar verilen dava kovuşturmaya yer olmadığına dair bir kararla sonuçlanacaktır. Ancak uyuşturucu kullanılması halinde ilk dosya hakkında kamu davasının açılmasına karar verilecektir. İkinci kullanım ayrı bir suç teşkil etmeyecek olup şüpheli ilk kullanımından dolayı yargılanacaktır.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu kullanmak suçunun zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir