Ankara uyuşturucu avukatı | Uyuşturucu davalarına bakan avukatlar ankara

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ 2020 YARGITAY KARARLARI

  • Uyuşturucu madde ticareti savunma, uyuşturucu madde ticareti savunma hakkı, uyuşturucu madde ticareti savunma dilekçesi

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

Esas Numarası: 2017/521

Karar Numarası: 2018/350

Karar Tarihi: 10.07.2018

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNDA HAZIR BULUNDUĞU ORTAMDA SANIĞA SON SÖZ VERİLMEMESİ – Temyiz Merciince Verilen Bozma Kararından Sonra İlk Derece Mahkemeleri Tarafından İlk Defa Hüküm Kurulurken “Son Sözün Sanığa Verilmesi” Kuralının Geçerli Olduğu “Son Sözün Sanığa Verilmesi” Kuralına Uyulmaması Hâlinin, “Savunma Hakkının Sınırlandırılamayacağı” İlkesine Aykırılık Teşkil Ettiği

Özeti: Yerel mahkemece bozmadan sonra yapılan yargılama aşamasında sanık dinlendikten ve Cumhuriyet savcısının bozma ilamına ilişkin görüşü alındıktan sonra, hazır bulunan sanığa son sözleri sorularak yargılamanın sona erdirilmesi gerekmektedir.

  • Uyuşturucu madde ile yakalanma, Uyuşturucu madde ticaretinde delil, uyuşturucu madde arama, uyuşturucu satma

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/3120

Karar Numarası: 2018/6197

Karar Tarihi: 31.05.2018

EL KOYMA KARARINI VERME YETKİSİ Hakim Kararı Üzerine veya Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının, Ulaşılamadığı Hallerde İse Kolluk Amirinin Yazılı Emri İle Kolluk Görevlilerinin El Koyma İşlemini Gerçekleştirebileceği – Hakim Kararı Olmaksızın Yapılan El Koyma İşleminin, Yirmi Dört Saat İçinde Görevli Hakimin Onayına Sunulacağı – Hakimin Kararını El Koymadan İtibaren Kırk Sekiz Saat İçinde Açıklayacağı – Aksi Halde El Koymanın Kendiliğinden Kalkacağı – Yapılmakta Olan Soruşturma veya Kovuşturmayla İlgisi Olmayan, Ancak Diğer Bir Suçun İşlendiği Şüphesini Uyandırabilecek Bir Delil Elde Edildiğinde Koruma Altına Alınacağı – Cumhuriyet Başsavcılığına Derhal Bildirilerek El Koyma İşleminin Gerçekleştirilmesi İçin Cumhuriyet Savcısından Yeni Bir Yazılı Emir İstenmesi Gerektiği

EL KOYMA YETKİSİNDE USULSÜZLÜKLE ELDE EDİLEN DELİLLERİN HÜKME ESAS ALINMAMASI Arama ve El Koyma İşleminin Üzerinden Yirmi Dört Saat Geçtikten Sonra Cumhuriyet Savcısına Durumun Bildirildiği – Kültür Varlıklarına Yönelik El Koymanın Hakim Onayına Sunulmadığı – Aramanın “Sadece Uyuşturucu Madde İle İlgili Tutulması” Hususunun Açıkça Belirtildiği Mahkeme Kararına Dayanılarak Yapılan El Koyma Hukuka Uygun Olmadığından, Elde Edilen Delillerin Hükme Esas Alınmasının da Mümkün Bulunmadığı – Sanığın Bir Suçtan Cezalandırılmasına Karar Verilebilmesinin Temel Şartının, Suçun Hiçbir Şüpheye Mahal Bırakmayacak Kesinlikte Hukuka Uygun Olarak Elde Edilmiş Delillerle İspat Edilebilmesi Olduğu

Özeti: Somut olayda usulüne uygun davranılmadığı, arama ve el koyma işleminin üzerinden yirmi dört saat geçtikten sonra Cumhuriyet savcısına durumun bildirildiği ve kültür varlıklarına yönelik el koymanın hakim onayına sunulmadığı, dolayısıyla, “aramanın sadece uyuşturucu madde ile ilgili tutulması” hususunun açıkça belirtildiği mahkeme kararına dayanılarak yapılan el koymanın hukuka uygun olmadığından, elde edilen delillerin hükme esas alınmasının da mümkün bulunmadığı, sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartının, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte hukuka uygun olarak elde edilmiş delillerle ispat edilebilmesi olduğundan hukuka uygun olmayan el koyma işlemi sonucunda ele geçen deliller hükme esas alınamayacağı anlaşılmaktadır.

  • Uyuşturucu madde ticaretinde beraat, uyuşturucu satma da beraat, uyuşturucu beraat

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/1248

Karar Numarası: 2018/2280

Karar Tarihi: 05.03.2018

Mahkeme :…. Ağır Ceza Mahkemesi

Hükümler : 1- Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraat

2- Kullanmak için uyuşturucu madde

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

1- Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dava açılmasına rağmen tek olan vasıf ikiye ayrılarak, 5271 sayılı CMK’nın 217, 225, 226. maddelerine aykırı olacak şekilde suçun bir vasfından beraat, diğer vasfı olan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan açılmış olan bir dava bulunmamasına rağmen ek savunma verilmek suretiyle mahkûmiyet kararı verilmesi,

2- Kabule göre;

Olay tutanağı içeriği, …. ve …’ın beyanları ile suç tarihinde uyuşturucu madde kullandıklarına dair kan tahlil raporları, suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçiriliş şekli ve dosya kapsamına göre, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediği sabit olduğu halde, mahkûmiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısının ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, 05.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar

verildi.

  • Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma, uyuşturucu cezaları kaç yıl

YARGITAY

  1. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/7877

Karar Numarası: 2018/2254

Karar Tarihi: 05.03.2018

Mahkeme : …. Bölge Adliye Mahkemesi

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Tebliğnamede sanık olarak gösterilen … hakkında verilen karar ile ilgili herhangi bir kanun yolu talebi bulunmadığından ve hakkındaki hüküm 12.04.2017 tarihinde kesinleştiğinden bu sanıkla ilgili karar inceleme dışında tutulmuştur.

  1. A) Sanıklar hakkında, 24/12/2015 ve 15/02/2016 tarihli eylemlerinden dolayı “zincirleme olarak uyuşturucumadde ticaretiyapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz isteklerinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği ve istinaf istemlerinin esastan reddine dair karar hukuka uygun bulunduğundan, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarının yerinde görülmemesi nedeniyle, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan bölge adliye mahkemesi kararına yönelik TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

  1. B) Sanık … hakkında, 15/09/2015 tarihli eyleminden dolayı “uyuşturucumaddeticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteğinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın aleyhinde yeterli ve kesin delil bulunmadığı aşamada, evinin dışında ve evinin yakınındaki boş arazide ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyerek, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanları ile suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden sanık hakkında TCK’nın 192/3.maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,

05/03/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir